Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • En man och en kvinna utanför ett hus
    Foto: Gustav Kaiser

Höga miljökrav

När vi bygger följer vi nationell lagstiftning, föreskrifter och krav från Stockholms stad samt många branschöverenskommelser. Men vi ställer ofta ännu högre krav på oss själva och nöjer oss inte med det.

Vi ska vara klimatneutrala 2030

För att minska vår miljöpåverkan och bli resurssmarta behöver vi i första hand minimera avfall, återbruka och slutligen återvinna resurser. Vi riskbedömer material och kemiska produkter i våra ny- och ombyggnadsprojekt för att säkerställa god kvalitet och en sund inomhusmiljö. Med så lite skadliga kemikalier i material och kemiska produkter som möjligt kan vi också öka andelen återanvändning i ett cirkulärt flöde.

Förebygga, återbruka och återvinna byggavfall

De gemensamma kraven utgår från Avfallstrappan, ett EU-direktiv som antagits i den svenska miljöbalken.

ISO 14001

För att stötta verksamheten att uppnå våra miljömål utvecklar vi kontinuerligt vårt miljöledningssystem, som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Det betyder att vi har en kvalitetsstämpel på vår verksamhet som bekräftar att vårt miljöarbete håller en viss standard och att vi jobbar systematiskt med miljöfrågor.

Miljöcertifiering av nybyggnation

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad finns i tre nivåer: brons, silver och guld. Om huset uppfyller alla lagkrav (men inget ytterligare) klassas huset som brons, den lägsta nivån.

Stockholmshem bygger alltid så att vi efterlever kraven inom Miljöbyggnad nivå silver, alltså lite bättre än vad lagstiftningen säger. Vi certifierar utvalda hus, för att säkerställa att vi hela tiden håller samma höga nivå. 

Byggvarubedömningen

De produkter och byggmaterial vi väljer i allt vi bygger – när vi bygger nya hus, när vi bygger om och när vi gör underhåll – har mycket stor betydelse för våra hyresgäster och deras boendemiljö.

Vi kontrollerar därför våra inköp med hjälp av Byggvarubedömningen, BVB.

BVB är en icke vinstdrivande förening som gör riskbedömningar på byggmaterial och kemikalier. På så vis är de med och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och bättre bebyggd miljö.