Fastigheternas värde

Efter justering för investeringar i nybyggnads- och värdehöjande ombyggnadsprojekt om 1 806 miljoner kronor och förvärv om 55 miljoner kronor återstår en värdeökning om 2 396 miljoner kronor under 2018. Värdeökningen motsvarar ca 5 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2018, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 9,3 procentenheter under 2018. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med drygt 36 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat med i genomsnitt 7,6 procent per år sedan 2014.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 51,4 (47,2) miljarder kronor. Detta motsvarar 26 031 (23 809) kronor per kvadratmeter för bebyggda fastigheter.

Värdeutveckling 2014-2018  
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2014 35 752 7,6 19 113 6,1
2015 38 500 7,7 20 563 7,6
2016 43 064 11,9 21 981 6,9
2017 47 161 9,5 23 809 8,3
2018 51 414 9,0 26 031 9,3

 

Marknadsvärde fördelat på delområde   
Stadsdel/delområde Marknadsvärde, Mnkr Andel, % Kr/kvm
Västra inre ytterstaden 3 104 6,0 28 544
Västra yttre ytterstaden 3 201 6,2 17 756
Västerort 6 305 12,3 21 815
Östermalm/ Vasastaden 3 170 6,2 42 285
Södermalm/ Kungsholmen 11  820 23,0 40 479
Innerstaden 14 990 29,2 40 848
Södra inre ytterstaden 11 718 22,8 32 233
Södra yttre ytterstaden 18 225 35,4 19 349
Söderort 29 943 58,2 22 937
Bebyggda fastigheter 51 238 99,7 26 123
Exploateringsfastigheter 176 0,3 5 072
Totalt 51 414 100% -

Känslighetsanalys

Fastigheternas totala marknadsvärde påverkas av de antaganden som görs. Genom att variera ett antal indata erhålls ett mått på känsligheten. 

Känslighetsanalys av värdepåverkan på marknadsvärde   
  Marknadsvärde Värdepåverkan, % Värdepåverkan, Mnkr
Direktavkastning 0,25% -7,5% -4 000
Direktavkastning -0,25% 8,5% 4 500
Bostadshyra +25 kr/kvm +2,8% 1 500

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 18 762 (18 637) miljoner kronor, vilket motsvarade 9 940 (9 988) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 22 671 miljoner kronor, vilket motsvarade ca 44 procent av bedömt marknadsvärde.

Övervärde

Övervärde beräknas som skillnaden mellan bedömt marknadsvärde och bokfört värde. Under 2018 ökade övervärdet för det samlade beståndet till följd av höjt marknadsvärde och investeringar till knappt 32,7 (28,5) miljarder kronor.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 30 739 (30 095) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 16 285 (16 129) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med cirka 2 procent under året. Ökningen är hänförlig till de fastigheter som fick nya taxeringsvärden i samband med särskild fastighetstaxering under 2018. Vid årsskiftet motsvarade det totala taxeringsvärdet 60 (64) procent av det bedömda marknadsvärdet för fastigheterna.