Attraktiv arbetsgivare


Stockholmshem strävar efter ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel. En förutsättning för att skapa en framgångsrik verksamhet är att kunna attrahera och behålla medarbetare som driver bolaget framåt. 

Stockholmshem deltog under året i Nyckeltalsinstitutets branschjämförelse, Attraktiv arbetsgivare. Den visar att bolaget står sig väl i konkurrens med andra företag i branschen. Också i stadens Index för Bra arbetsgivare – som består av tre delar: Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats – visade Stockholmshem fortsatt mycket höga siffror. Resultatet inom alla områden var bättre än föregående år och högre inom alla områden jämfört med övriga bolag inom staden. Störst var ökningen för Rekommendera arbetsplats.

Våra medarbetare

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 348 (332) personer. Av dessa är 9 (9) personer anställda på Störningsjouren, som är gemensam för de kommunala bostadsbolagen. Antalet nyanställningar var under året 84 (79) varav 61 (60) var nya tillsvidareanställningar och 23 (19) längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar. 

Personalomsättningen, det vill säga antalet medarbetare som slutat i förhållande till antalet vid årets slut, uppgick till 10,6 (11,1) procent. Under 2018 avslutade 37 (37) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 7 (13) medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 47 (47) år. Medelåldern uppgick till 45 (45) år för kvinnor och 48 (48) år för män. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda var vid årsskiftet 9 år.

Antal tillsvidareanställda 2018-12-31

  Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 140 136 276
Fastighetsarbetare 2 61 63
Störningsjouren 4 5 9
Totalt 146 202 348


Antalet tillsvidareanställda i bolaget ökade något under året. Det beror dels på att ett antal tjänster var vakanta vid årsskiftet, dels på att flera konsulter och visstidsanställda inom framför allt byggprojektledning erbjudits tillsvidareanställning. Dessutom utökades antalet tjänster inom energicontrolling och HR för att minska konsultkostnader och på ett bättre sätt med egen personal kunna stödja verksamheten inom dessa områden.

För att behålla kompetenta medarbetare ger Stockholmshem möjlighet till karriärutveckling inom bolaget. Medarbetarna ska ges utrymme att växa i sina befintliga roller och kunna söka nya tjänster inom bolaget. Under 2018 fick 27 (9) medarbetare nya tjänster internt.