Om redovisningen/GRI-index

För att bedriva en hållbar verksamhet som är bra för hyresgäster, medarbetare, ägare och samhället integrerar Stockholmshem hållbarhetsaspekter i alla delar av bolaget. Som en del av Stockholms stad och koncernen Stockholms Stadshus AB följer vi också ett antal av FNs globala hållbarhetsmål. Hållbarhetsredovisningen ingår i Stockholmshems Års- och Hållbarhetsredovisning.

Redovisningen är upprättat utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisning utgår från GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Rapportering sker per kalenderår och rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2018.

Rapporteringen omfattar moderbolaget, inte dotterbolagen Västertorp Energi AB (energi), AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät), Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler) eller Anser AB (lokaler).

Informationen i denna digitala redovisning är inte granskad av tredje part. Hållbarhetsrapport enligt ÅRL:s krav finns i separat pdf-dokument som finns att ladda ner här.

Kontaktperson för redovisningen: Johanna Wikander, hållbarhetschef. E-post: johanna.wikander(a)stockholmshem.se. Telefon: 076-123 9107.

GRI-index

  GRI-index (Core)  
  GRI 101 Foundation (2016)  
  GRI 102 Generella upplysningar (2016)  
     
 

Organisationsprofil

 Kommentar

102-1 Organisationens namn AB Stockholmshem 
102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Det här är Stockholmshem
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Stockholm 
102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet/-er Stockholm, Fastighetsinnehav
102-5 Ägarstruktur och företagsform Ägare
102-6 Marknader som organisationen är verksam på Vår marknad, Våra hyresgäster
102-7 Den redovisande organisationens storlek Stockholmshems Årsredovisning och hållbarhetsrapport.pdf
102-8 Information om personalstyrka och annan arbetskraft, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön Attraktiv arbetsgivare
102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja Affärsetik
102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under redovisningsperioden Inga väsentliga förändringar har skett under året. 
102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen Miljö och Klimat, Tryggt och säkert boende
102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Klimatpakten, Byggvarubedömningen, ISO 14001, Brandvärdar Järva, Läxhjälpen 
102-13 Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer SABO, Fastighetsägarna, Byggvarubedömingen, Sustainable Innovations, IQ Samhällsbyggnad, HBV, Sweden Green Building Council (SGBC), Byggherrarna
     
 

Strategi

 
102-14 Uttalande från senior befattningshavare VD-ord
     
 

Etik och integritet

 
102-16 Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för uppförande Attraktiv arbetsgivare, Affärsetik
     
 

Styrning

 
102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Verksamhetsstyrning, Styrning och ägardirektiv från stadshuset
     
 

Kommunikation och intressenter

 
102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Intressentanalys
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 100%
102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter Intressentanalys 
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Intressentanalys 
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp  Intressentanalys 
     
 

Tillvägagångssätt för redovisning

 
102-45 Enheter som inkluderas i organisationensfinansiella rapport  Om redovisningen/GRI-index, pdf 
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar Stockholmshems värdekedja och intressenter
102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som definierats  Stockholmshems värdekedja och intressenterKlimatneutrala 2030, Stads och områdesutveckling, Tryggt och säkert boende, Attraktiv arbetsgivare
102-48 Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar ochskälen för sådana förändringar Stockholmshems värdekedja och intressenter
102-49 Väsentliga förändringar som gjorts i redovisningen sedan föregående redovisningsperiod Ej aktuellt
102-50  Redovisningsperiod  Om redovisningen/GRI-index 
102-51  Datum för publicering av den senaste redovisningsperioden 16 mars 2018 
102-52  Redovisningscykel  Årlig redovisning
102-53  Kontaktperson för redovisningen  Om redovisningen/GRI-index 
102-54  Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivårer  Om redovisningen/GRI-index 
102-55 GRI-index  Om redovisningen/GRI-index 
102-56  Redogörelse för externt bestyrkande  Rapporten är ej externt bestyrkt 
     
 

Styrning

 
103-1  Beskrivning av den väsentliga frågan och avgränsning Klimatneutrala 2030, Stads och områdesutveckling, Tryggt och säkert boendeAttraktiv arbetsgivare
103-2  Styrning av frågan  Klimatneutrala 2030Stads och områdesutvecklingTryggt och säkert boendeAttraktiv arbetsgivare
103-3  Utvärdering av styrningen  Klimatneutrala 2030Stads och områdesutvecklingTryggt och säkert boendeAttraktiv arbetsgivare
     
 

Ämnesspecifika upplysningar 

 
GRI 200 Ekonomi  
201 (2016) Ekonomiskt resultat  
  Egen upplysning (Årlig avkastning, Soliditet) pdf
  Egen indikator under framtagande Hur möter vi klimatförändringar
205 (2016) Anti-korruption  
  Andel av personalstyrkan som har utbildats i organisationens policyer och rutiner mot korruption Affärsetik
     
GRI 300 Miljö   
302 (2016) Energi  
302-1  Energiförbrukning inom organisationen  Nå klimatneutralitet 2030
302-3  Energiintensitet  Nå klimatneutralitet 2030
302-4  Minskad energikonsumtion  Nå klimatneutralitet 2030
305 (2016) Utsläpp  
305-1  Direkta utsläpp (Scope 1)  Nå klimatneutralitet 2030
305-2  Indirekta utsläpp (Scope 2)  Nå klimatneutralitet 2030
  Effektiv resurshantering  
  Egen upplysning (antal hushåll med möjlighet att sortera matavfall) Resurseffektiva kretslopp
     
GRI 400 Social påverkan  
413 (2016) Lokalsamhället  
413-1 

Verksamhet med påverkan på lokalsamhället, ink. påverkansanalys och utvecklingsprogram

Stads- och områdesutveckling
 416 (2016)  Kunders hälsa och säkerhet   
416-2 Antal fall där produkter och tjänster utgjort en risk för kundens hälsa och säkerhet Tryggt och säkert boende
  Vara en attraktiv arbetsgivare  
  Egen upplysning (nyckeltalsinstitutets branschjämförelse) Attraktiv arbetsgivare