Arbetsmiljö och friskvård

Genom att systematiskt undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker och genomföra åtgärder arbetar Stockholmshem med att förhindra och förebygga ohälsa och olycksfall. Stockholmshem accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

För att säkerställa en fortsatt god och säker arbetsmiljö genomfördes under 2018 en arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud. Fokus var det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet och arbetsgivaransvar kopplade till området.

Stockholmshem strävar efter att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. I den årliga medarbetarenkäten ökade andelen som uppger att ”Jag har, inom ramen för mitt uppdrag, möjligheter att påverka hur jag ska utföra arbetet” från 74 till 81 procent.

God arbetsmiljö ska omfatta alla anställda, även inhyrd personal och entreprenörer. En uppförandekod för leverantörer håller på att tas fram. Stockholmshem jobbar också aktivt med arbetsmiljön på våra byggarbetsplatser genom projektet Rättvist byggande.

Friskvård, semesterväxling och föreläsningar

73% av våra 348 medarbetare utnyttjade sin friskvårdssubvention under året. 

Att satsa på friskvård och hälsoarbete är ett sätt för Stockholmshem att verka för ett hållbart arbetsliv med friskare medarbetare.

Under 2018 har Stockholmshem satsat extra mycket på friskvård genom att införa ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor för alla medarbetare. Det gör det möjligt för var och en att välja mellan ett brett utbud av olika hälsoaktiviteter. 73 procent av Stockholmshems medarbetare utnyttjade någon friskvårdsförmån under året.

Utöver friskvårdbidraget har Stockholmshem erbjudit föreläsningar inom stresshantering, fysisk och mental återhämtning och mental träning. Under året har medarbetarna även fått möjlighet att semesterväxla för ökad ledighet.

Lägre sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron minskade från föregående år och uppgick under 2018 till 4 (5) procent. Långtidssjukfrånvaron, sammanhängande sjukfrånvaro med 60 dagar eller mer, minskade till 2 (3) procent. Korttidssjukfrånvaron var kvar på samma nivå som året innan, 2 procent.

Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser. Ytterligare förebyggande insatser sker i samarbete med företagshälsovården.