Jämställdhet och mångfald

Stockholmshems mål är att jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ingå som en naturlig del i hela vår verksamhet. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Stockholmshem ska vara en jämställd arbetsplats där inflytande och resurser fördelas lika mellan könen. Bolaget genomför årligen en omfattande lönekartläggning ur jämställdhetsperspektiv. 2018 års kartläggning visade inte på några osakliga löneskillnader mellan könen. Ledningsgruppen består av 38 procent kvinnor och andelen kvinnliga chefer uppgår totalt till 33 procent.

Stockholmshem arbetar systematiskt mot alla former av diskriminering såväl externt som internt genom bland annat utbildning för chefer och medarbetare, årlig lönekartläggning ur jämställdhetsperspektiv, en kompetensbaserad rekryteringsprocess och företagsavtal med lika anställningsvillkor. Samtliga anställda erbjuds heltidsanställning i bolaget.

Könsfördelning tillsvidareanställda      
Antal 2014 2015 2016 2017 2018
Kvinnor 115 129 130 153 146
Män 180 181 179 179 202
Totalt 295 310 319 332 348


Som en del av Stockholms stad bidrar Stockholmshem till ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Stockholmshem utgår från stadens gemensamma personalpolicy för att beskriva förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav vi som arbetsgivare har på medarbetare och chefer och vad de kan förvänta sig av bolaget som arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer inom arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, mutor och representation, rehabilitering och kränkande särbehandling följs upp och revideras årligen.

Könsfördelning visstidsanställda     
  Kvinnor Män Summa
Allmän visstidsanställning 12 8 20
Vikariat 7 1 8

 

Åldersfördelning visstidsanställda     
  Allmän visstid Vikarier
Ålder Kvinnor Män Kvinnor Män
<29 4 2 3 0
30-39 3 1 2 1
40-49 1 2 1 0
50-59 1 2 0 0
60> 3 1 1 0
Summa 12 8 7 1