Stads- och områdesutveckling


Stockholmshem har möjlighet att påverka både den fysiska utvecklingen av bostadsområden, men också livet mellan huset. Det är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Därför är en viktig del av vårt arbete att möjliggöra goda levnadsförhållanden i alla våra bostadsområden och minska skillnaderna dem emellan. För oss, som så länge varit med och byggt Stockholm, är det viktigt att vara ett föredöme inom hållbar och innovativ stadsutveckling. I nära samarbete med boende och lokala aktörer vill vi stimulera till en positiv utveckling i våra bostadsområden.

Fortsätta utveckla trivsamma bostadsområden

Under året har Stockholmshem ansökt och blivit beviljat bidrag från Boverket för platsspecifika utemiljöprojekt. Under 2019 kommer tre till fem av dessa att påbörjats.

Det finns många skäl för ett fastighetsbolag att öka attraktiviteten i ett bostadsområde. De boende trivs bättre i sitt område, värdet på fastigheterna ökar och flera av ägarens direktiv till bolaget infrias. Förhoppningen är att på lång sikt bidra till minskad segregation. För att Stockholmshem ska öka attraktiviteten i våra minst attraktiva områden behövs åtgärder på alla nivåer. På strategisk nivå ska en tydlig omfördelning av resurser göras. Kompetens, pengar och uppmärksamhet ska riktas mot våra utvalda områden. På taktisk nivå ska planeringen utgå från målsättningen att öka attraktionskraften i de utvalda områdena och på operativ nivå ska åtgärder planeras och genomföras på ett systematiskt och resultatinriktat sätt. På alla nivåer ska kopplingen till portföljutvecklingsplanen också göras.

Det konkreta arbetet kan innehålla exempelvis medvetet val av lokalhyresgäster, spetsprojekt inom olika ämnesområden, konst och kultur, trygghetsarbete, föreningsliv, nyproduktion, ombyggnad etc. Ett medvetet och långsiktigt samarbete med andra aktörer ska byggas upp och utvecklas. En viktig dimension är erfarenhetsåterföring från våra egna och andras stora och små stadsutvecklingsprojekt och bostadssociala projekt.

Under 2019 ska strategiska beslut om resursfördelning och inriktning per område fattas i ledningsgruppen. På taktisk nivå ska en övergripande färdplan för respektive utvalt område tas fram och beslutas i ledningsgruppen. Färdplanerna ska vara klara och godkända senast under oktober månad. Dessa planer uppdateras minst en gång per år. 2020 ska konkreta och synbara åtgärder vidtagits på operativ nivå och senast 2021 ska vi se skillnader i nöjd kund och allmänhetens uppmärksamhetsgrad kring områdena. 2022-2023 ska skillnaderna minska ytterligare.

Under 2018 har bolaget utvecklat nya företagsmål för att förenkla styrningen. Ett målområde rör stadsdelsutveckling och bostadssociala åtgärder i olika geografiska områden. För perioden 2019 till 2023 ska skillnaden i valda nyckeltal mellan våra områden minska genom att vi förbättrar resultaten i de områden som idag ligger sämre till. Mätmetoden för att jämföra olika bostadsområden grundas på kötid (antalet år i snitt man måste stå i Bostadsförmedlingens kö) för att få en lägenhet i området, priser vid bostadsrättsförsäljningar och investerares direktavkastningskrav. Direktavkastningskrav mäter investerares intresse av området, och ökat antal år i bostadskön och ökat brf-pris visar på ökad attraktivitet.

Kvartersodling

Som en del av allmännyttan har Stockholmshem ett ansvar som sträcker sig utanför tak och väggar. Vi ska utveckla trygga och bra miljöer, alltid i dialog med de som bor och verkar i området. Metoden har utvecklats i stadsdelsutvecklingsprojekt i Hökarängen och Bagarmossen och i mindre platsutvecklingsprojekt i Hässelby, Skärholmen och Rinkeby.

Under 2018 testades ett nytt utvecklingsprojekt för att stärka den sociala hållbarheten och få den att hålla över tid. Några av Stockholmshems hyresgäster i Rinkeby och Hässelby anställdes som kvartersodlare på deltid och utbildades av stadsodlingscoacher från Boodla. Kvartersodlarens uppgift är att informera och involvera grannar och ansvara för att odlingen fungerar. Att få igång andra aktiviteter i anslutning till odlandet är ett extra plus. 

Odlingslådor och skörd av rädisor och sallad.
Några av godsakerna som kunde skördas i Rinkeby av kvartersodlaren med hjälp av grannar. Själva odlandet är viktig men bara en liten del av allt det positiva som kommer ur en odlingsgemenskap. Vi skapar mötesplatser som är viktiga för trivsel och trygghet.