Vår marknad

Svensk ekonomi har varit stark under 2018. Den expansiva finans- och penningpolitiken, i Sverige och i omvärlden, stimulerade efterfrågan på bred front. Utmaningar har dock funnits under året, till exempel på bostads- och arbetsmarknaden.

Transaktionsvolymen för Q1-Q3 uppgick till cirka 95 mdkr (avser transaktioner >10 mkr). Sett på årsbasis indikerar detta förvisso en minskning jämfört med 2017, då transaktionsvolymen uppgick till cirka 180 mdkr på årsbasis, men det bedöms fortfarande som en relativt god omsättningsvolym.

Bostadsfastigheter har, som tidigare, utgjort det stora segmentet med ett stort intresse på i princip samtliga delmarknader och även för olika typer av nischade boenden. Logistik/lager upplevde en fortsatt stark efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. Marknaden för hotellfastigheter har varit stark med hög investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. Externhandel och livsmedelshandel har sett en stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha svalnat något. Samhällsfastigheter är fortsatt attraktiva investeringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl detta segment som för kontorsmarknaden i stort).

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, har bromsat in något på grund av en svagare utveckling på privatmarknaden och fortsatt stigande bygg- och exploateringskostnader. På flera regionala delmarknader noteras dock fortfarande rekordnivåer för bostadsbyggrätter.

Såväl banker som fastighetsbolag har överlag haft en något mer positiv syn på kreditmarknaden nu än för sex månader sedan. De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har haft relativt lätt att erhålla finansiering, särskilt för kvalitativa objekt. För projektfastigheter och mindre aktörer har kreditmarknaden varit fortsatt restriktiv.

Marknadsvärdering

Stockholmshems fastigheter värderades i det Internetbaserade analysverktyget Datscha, med årsskiftet 2018/2019 som värdetidpunkt. Värderingarna kvalitetssäkrades av Svefa. Fastighetsbeståndet omfattade 386 värderingsobjekt. Alla värderingsobjekt, som innehades per den sista december 2018, värderades.

Värderingsunderlag

Stockholmshem ansvarade för areor, hyror, fastighetstaxeringsuppgifter, investeringar samt övriga förutsättningar för byggprojekt. Svefa har för varje värderingsobjekt bedömt direktavkastningskrav med ledning av egna orts- och marknadsanalyser. Uppgifter om ortspriser och avkastningskrav utgjordes av lagfarna köp, som inhämtades från ortsprisregister. I Svefas analys av köp och försäljningar är bostadsrättsföreningars förvärv undantagna.

Värderingsmetodik

Samtliga värderingar utfördes objektsvis. Värderingarna genomfördes med erkända och accepterade värderingsmetoder och metodiken ansluter i allt väsentligt till ”Beställarhandledning för Fastighetsindex och Årsredovisningar, april 2016”. Värdebedömningarna grundades dels på kassaflödesanalyser baserade på prognoser över framtida betalningsströmmar, dels på jämförelser med genomförda köp av liknande fastigheter inom respektive delmarknad, så kallade ortsprisanalyser.

Antaganden

Värderingen genomfördes med nedanstående antaganden och förutsättningar. Drift- och underhållskostnader bedömdes genom statistik och erfarenhet. Kostnaderna varierade beroende på lokaltyp och ålder. 

  • Kalkylperioden omfattar tio år
  • Inflationen antas bli 2,0 procent per år under hela kalkylperioden
  • Hyresutvecklingen uppgår till högst inflationen beroende på hyreskontrak-tens utformning för olika lokaltyper. Hyran anpassas till marknadshyran vid kontraktstidens utgång
  • Driftskostnadsökningar bedöms till att i normalfallet följa inflationstakten
  • Kalkylräntan varierar mellan cirka 2,72 och 8,87 procent beroende på risk
  • Vakansgraden bedöms utifrån ett långsiktigt marknadsmässigt perspektiv
  • Det åsatta långsiktiga direktavkastningskravet för de ingående fastigheterna bedöms ligga mellan cirka 0,72 och 6,87 procent. Metodiken har förändrats från ett mer övergripande förhållningssätt med schabloniserade indata till ett mer objektsspecifikt angreppssätt vilket påverkat nivån på direktavkastningen.