Större nyproduktionsprojekt

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under 2018 färdigställdes 170 (670) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes vid Liljeholmskajen och i närförorter som Solberga. Den totala projektkostnaderna uppgick till cirka 1 188 (1 036) miljoner kronor. Nybyggnation av 273 (449) lägenheter påbörjades under 2018 och vid årsskiftet 2018/2019 uppgick pågående nyproduktion till 1 174 (1 073) lägenheter. Under 2019 beräknas cirka 700 lägenheter färdigställas. Under året har 220 (100) lägenheter i tillfälliga bostäder för nyanlända påbörjats och 356 har färdigställts.

Under 2018 har Stockholmshem erhållit 3 (7) markanvisningar motsvarande 116 (688) bostäder. 

Ung kvinna som bär ett barn.
Under året kortade vi bostadskön för 172 studenter med våra nya studenthus i Årstadal, Stockholmshems andra studenthus. Här är två av våra nya hyresgäster, Sofia och Noomi, på invigningen av Årstadals studenthus. Foto Bengt Alm.

Färdigställda nybyggnader 2018 
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh  
Solberga Solberga bollplan 264 30 Nybyggnad
Liljeholmen Syllen 3 248 129 Nybyggnad
Södermalm Sparren 11 022 3 Nybyggnad
Årsta Sävlången 2 075 4 Ombyggnad vårdbostäder
Årsta Sävlången 2 075 2 Nybyggnad
Årsta Sävlången 1 075 2 Ombyggnad lokal till lägenhet
  Summa   170  

Pågående nybyggnad 2018  
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh  
Enskede Fjärdingsmannen 1 010 104 Nybyggnation
Fredhäll Älgskyttarne 5 302 1 Ombyggnation varav 1 lgh tillskapas
Gröndal Bottenstocken 11 036 80 Nybyggnation
Hjorthagen Backåckra 2 263 43 Nybyggnation
Liljeholmen Syllen 3 248 56 Nybyggnation
Mariehäll Linaberg 19 242 131 Nybyggnation
Mariehäll Sämjan 2 242 239 Nybyggnation
Södermalm Rosenlundsparken   129 Nybyggnation
Södemalm Linjalen 8 109 27 Ombyggnad lokal till lägenhet
Södemalm Monumentet 32 043 6 Ombyggnad lokal till lägenhet
Södra Hammarbyhamnen Vågdalen 1 265 113 Nybyggnation
Årsta Sävlången/Idlången 075 160 Nybyggnation
Årsta Sävlången 1 075 4 Nybyggnation
Årsta Sävlången 2 075 1 Nybyggnation varav 1 st ombyggnad lokal till 
  Summa   1 094  

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har en hög ambitionsnivån för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället. Ett stort arbete läggs ner på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial.

Antalet beräknade byggstarter under 2019 är cirka 600 (273). Stockholmshem har under åren 2012-2017 startat cirka 2 885 lägenheter, d v s i snitt 480 lägenheter per år. Ägardirektiven anger bland annat att vi ska öka vårt bostadsbyggande för att från 2019 årligen starta cirka 500-700 lägenheter. Staden har målsättningen att det ska byggas 40 000 nya bostäder till år 2020 och ser stadens bostadsbolag som viktiga aktörer i detta arbete.

Arbetet med att söka markanvisningar har kraftigt intensifierats sedan 2016 och kommer att fortsätta under 2019. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt.

Vi inventerar också kontinuerligt våra befintliga fastigheter och bedömer möjligheten att bygga nytt på egen mark, kanske med någon komplettering på angränsande kommunal mark. Sedan 2016 bedrivs också ett samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder med syfte att intensifiera och samordna ackvisitionsarbetet, ett arbete som fortgår också under 2019. Även arbetet med Stockholmshusen innebär ökade insatser för anskaffning av byggrätter. Stockholmshem planerar att starta sitt första Stockholmshusprojekt, kvarteret Karneolen i Solberga, under 2019.

I och med det ökade trycket på student- och ungdomsbostäder kan nya möjligheter till förtätning på egen mark öppna sig eftersom mindre yta behöver tas i anspråk. Även möjligheten att uppföra tillfälliga bostäder för nyanlända, studenter och ungdomar på mark som står i träda inför exploatering ger nya förutsättningar för att snabbt tillskapa nya bostäder. Under 2019 planeras för att starta cirka 150 tillfälliga modulbostäder för nyanlända.

Vi har också en löpande dialog med SHIS för att bidra till att tillgodose deras behov av bostäder.

Planerad nyproduktion 2019
Stadsdel Kvarter/adress Område Antal Lgh Byggstart  
Bromma Örtuglandet 1 105 96 Q3 Nybyggnation
Enskede Fjärdingsmannen 1 010 54 Q4 Nybyggnation
Mariehäll Karlsbodavägen 267 161 Q3 Nybyggnation
Rågsved Hagsätravägen   108 Q3 Nybyggnation
Rågsved Bjurbäcken   120 Q1 Ombyggnad lokal till lägenhet
Solberga Karneolen 271 80 Q2 Nybyggnation
Totalt     619    


Byggstarter 2014-2018

2013 401
2014 488
2015 636
2016 512
2017 447
2018 273
2019* 619


*) planerade byggstarter