Större underhålls- och ombyggnadsprojekt

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshems bostadsbestånd består till nära 80 procent av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. För att säkerställa en god prioritering och planering i underhållsarbetet utgår arbetet från en underhållsplan som strävar efter att ha en minst femårig bild av behoven. Under året har bolaget lagt kraft på att hitta bra arbetsformer för en långsiktig planering av underhållsåtgärder. Under 2018 påbörjades uppbyggnad av en databas för underhållsåtgärder, Greenview, för att ge en snabb bild av beståndets långsiktiga underhållsbehov.

Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program – dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, belägna i innerstaden.

Skylt på fasad.
Nytt ansikte på stan! En tydlig och enhetlig skyltning i våra byggprojekt gör att Stockholmshem syns ännu bättre. Som här på Södermalm.

Smalhusupprustning

Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettio- fram till slutet av fyrtiotalet. I våra smalhus gör vi en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2018 färdigställdes 30 lägenheter i smalhus, Sparren 11.

Större ombyggnader Innerstaden

Under 2018 pågick renovering av tre fastigheter, Sparren 11, Mullvadsberget 29 och Monumentet 32. Alla belägna på Södermalm. Här genomför vi större åtgärder för stammar, badrum, kök, el, säkra lägenhetsdörrar, nya ytskikt på golv och väggar. I fastigheten Monumentet 32 utförs också ytterligare yttre åtgärder för tak, fasader och källare. Sparren 11 får också balkonger.

60-, 70-, och 80-tal

Under 2014 avslutades inventeringsarbetet för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet. Utifrån dessa inventeringar utfördes förstudier under 2015-2017. Förstudierna utgick från fyra perspektiv: hyresgäst, teknik, ekonomi och hållbarhet. Resultatet sammanställdes i form av tekniska handlingar, kalkyler och tidplaner. Under 2018 har nya ombyggnadsprojekt påbörjats eller planerats i flera sextiotalsfastigheter.

Sammantaget har det också under 2018 inom hela fastighetsbeståndet genomförts ett antal övergripande inventeringar och åtgärder utifrån perspektiven: energi, brandförebyggande åtgärder, radon, taksäkerhet och arbetsmiljö.

Färdigställda ombyggnader 2018
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh
Rinkeby Kvarndrängen m fl 110 432
Södermalm Sparren 11 (del av) 022 30
Årsta Sävlången 2 075 161
  Summa   623

 

Pågående ombyggnad 2018  
Stadsdel Fastighet Omr nr Antal lgh
Kungsholmen Älgskyttarne 5 302 28
Södermalm Monumentet 32 043 53
Södermalm Mullvadsberget 29 022 151
Årsta Sävlången 1 075 80
  Summa   312GrowSmarter

Stockholms stad leder det europeiska projektet GrowSmarter. Det handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

Lösningarna ska testas i olika områden i Stockholm och Stockholmshems område Valla torg i Årsta är ett av dem. Valla torg består av 302 lägenheter från början av 1960-talet och var i stort behov av en genomgripande renovering.

Utöver traditionell renovering omfattar Stockholmshems projekt därför långtgående åtgärder inom energieffektivisering. Det innebär att energianvändningen efter ombyggnad sjunker med cirka 60 procent, från 155 till i snitt cirka 62 kWh/m² A-temp – att jämföra med cirka 92 kWh m² A-temp vid en mer traditionell ombyggnad.

För att uppnå både renoveringsbehovet och GrowSmarters mål med 60 procent energieffektivisering har vi under 2017 och 2018 utfört följande åtgärder i fyra höghus/punkthus och två lamellhus i Valla torg-området. Bland annat nya energieffektiva fönster, nya välisolerade yttertak och solcellsanläggningar, värmepumpar för energibesparing, fjärr- och bergvärme, nytt system för sophantering med sopsugsanläggning och miljöhus samt förbättrad utemiljö, ny elbilpool, cykelpool med mera. 

I början av 2018 kunde hyresgäster i cirka 70 lägenheter flytta tillbaka och under hösten flyttade hyresgäster i ytterligare 70 lägenheter tillbaka. I slutet av året färdigställdes energibesparande åtgärder i de resterande husen. Färdigställande av inredning, ytskikt och besiktningsarbeten pågår inför resterande återflytt av hyresgäster, under våren 2019.

Huvuddelen av markarbeten och den yttre miljön har gjorts under 2018, förutom kring det sista huset och återstående årstidsberoende arbeten, som plantering m m.

Utöver ombyggnad av 302 lägenheter skapas 21 nya lägenheter och en ny tandläkarlokal i Valla torg-området.

Hela ombyggnadsprojektet i Årsta, inklusive återflytt, beräknas stå klart under våren 2019 och årstidsberoende arbeten under försommaren 2019.

Man och kvinna tittar på system för belysning och inomhustemperatur.
I ett femtiotal lägenheter i Valla torg kan de boende styra belysning och inomhustemperatur genom systemet Smart Living som här demonstreras av Stockholm Exergi. Ett system som ska göra hyresgästerna medvetna om sin energiförbrukning och inspirera till att minska den. Foto Bengt Alm.

 

Man i cykelhjälp som kör barn på lastcykel.
I april arrangerade vi en prova-på-dag och bjöd in Stockholmshems hyresgäster och omkringboende för att prova på lösningarna i Valla Torg-området. De kunde exempelvis provcykla en lastcykel, få tips på hur de kan spara energi hemma och lära sig om stadsodling. Foto Bengt Alm.