Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Kvinna med buske i bakgrunden.
Stockholmshems VD Anette Sand.
Vi måste börja se varsamma renoveringar med hög hållbarhet som en standardhöjning.

VD-ord

Även 2018 var Stockholmshem en nyckelspelare i Stockholms snabba och expansiva utveckling. Utan bra bostäder kan inte en storstadsregion växa, och Stockholmshem fortsatte att bidra med nyproduktion, ombyggnader, studentlägenheter och tillfälliga bostäder för nya och gamla stockholmare i olika skeden i livet.

Vi är stolta över att kunna bidra till Stockholms roll som tillväxtmotor och vi kan göra det i ännu större utsträckning nu när konjunkturen viker och byggmarknaden kyls av. Den stabila hyresrättsmarknaden och vår storlek som ett av landets största bostadsföretag gör att vi med fördel kan investera mer i nyproduktion och ombyggnader när konkurrensen med övrig produktion minskar och kostnadsläget sjunker.

Hållbarheten allt viktigare

Samtidigt som staden växer och moderniseras i hög takt ökar vikten av att det görs så hållbart som möjligt. Alla våra bostäder måste byggas, renoveras, underhållas, drivas och skötas med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt mål är en klimatneutral verksamhet 2030, och vi måste liksom alla andra aktörer öka takten i vårt hållbarhetsarbete. Den globala uppvärmningen ökar fortfarande för snabbt.

Det innebär inte bara att vi måste vara noggranna med hur vi producerar nytt, vilka produkter vi använder i våra hus och hur energieffektiva vi lyckas göra dem. Nej, vi måste också bli ännu bättre på hur vi tar till vara de äldre husens kvaliteter och material. Renovera mer varsamt. Det kostar ibland lika mycket eller mer att behålla ett äldre kök än att riva ut det och montera ett nytt. På kort sikt. På längre sikt, i en ekologisk livscykelanalys, är det ofta tvärtom.

Vi måste därför resonera på ett annat sätt och börja se varsamma renoveringar med hög hållbarhet som en standardhöjning som är värd att betala för. Stockholmshem ska under 2019 ta fram ett eget koncept för renovering som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Under 2018 fastställde vi en ny hållbarhetsstrategi som även omfattar den sociala hållbarheten, och hur vi ska engagera och inspirera våra kunder att leva mer klimatsmart. Vi var också ett av de första företagen i landet som skrev under Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop från branschorganisationen SABO för att minska utsläppen av växthusgaser.

Goda resultat som kan bli ännu bättre!

När vi nu summerar år 2018 kan vi konstatera att vi nått vårt ekonomiska resultat med råge, 361 mnkr mot målet 350. Något vi är stolta över och som bygger en fortsatt finansiell stabilitet då pengarna stannar i företaget. Stabiliteten behövs för att fortsätta utveckla vårt fastighetsbestånd och vår hyresgästservice. Vi behöver öka vårt resultat ytterligare under kommande år för att finansiera underhållsåtgärder, slippa låna i lika hög utsträckning som idag och bli mindre räntekänsliga framöver.

Vi har fortsatt nöjda hyresgäster och har de senaste åren haft några av de högsta betygen i branschen när det gäller vår kundtjänst och våra områdesteknikers lägenhetsservice och reparationer. Vi har förbättringspotential inom området städning, skötsel och miljörum och i just dessa frågor ökade vårt betyg mest under 2018. Jätteroligt! Och viktigt!

Hyresförhandlingarna under hösten innebar att hyran höjs med 2,35 procent för 2019, vilket är en rimligare nivå än på flera år. Det tidigare tvåårsavalet för 2016-2017 med 0,68 procent per år har inte varit i paritet med kostnadsutvecklingen i branschen.

Utblick 2019

I höstas fick vi en ny grönblå majoritet Stadshuset. I majoritetens första budget kan vi konstatera att våra uppdrag att bygga nytt och rusta upp och utveckla staden är fortsatt viktiga. Stockholmshem planerar att byggstarta i genomsnitt 600 lägenheter om året under de närmaste åren. Vår naturliga roll som allmännyttigt bolag i att bidra till att skapa social hållbarhet betonas också.

En nyhet är möjligheten för allmännyttans hyresgäster att ombilda till bostadsrätt. Det är svårt att nu bedöma omfattningen av hur många lägenheter som kan bli aktuella för ombildning. När detta skrivs har vi precis fått ägardirektiven om vilka stadsdelar som är aktuella, och mer detaljerade kriterier och information väntas framåt sommaren. Ombildningarnas påverkan på Stockholmshem som helhet är dock begränsade. Även om en maximal ombildning sker i de aktuella stadsdelarna så kommer vi fortsatt att vara ett av landets största bostadsföretag.

Året 2019 blir spännande på flera sätt. Ett är att det pågående arbetet med systematiserad hyressättning – Stockholmshyra – går in i sin slutspurt. I höstas skrev vi en principöverenskommelse med Hyresgästföreningen och våra systerföretag Familjebostäder och Svenska Bostäder, en principöverenskommelse som nu ska realiseras i praktiken.

Att Stockholmshyra äntligen går i mål är mycket viktigt för att skapa logik och förståelse för hyressättningen i Stockholm. Stockholmshyra moderniserar bruksvärdessystemet och gör det i praktiken mer troget den ursprungliga tanken med hyresregleringen – att spegla brukarens generella värderingar av ett boende.

Arbetet med en systematiserad hyressättning har ibland kritiserats för att vara ett sätt att föra in marknadshyror i Stockholm, men marknadshyra är något helt annat. Det är hyressättning utan reglering där högstbjudande hyresgäst skriver kontrakt för en viss tid, utan besittningsskydd. Stockholmshyrans syfte är istället att behålla bruksvärdessystemet, men i en framtidssäkrad, logisk och för hyresmarknadens parter accepterad, form.

Rätt hyra för rätt lägenhet ger stabila och långsiktiga förutsättningar för att bygga fler  och rusta fler – hyresrätter i Stockholm. Hyresrätter som är nödvändiga för Stockholms fortsatta expansion och utveckling.

Anette Sand, VD Stockholmshem
Februari 2019