Verksamhetsstyrning

Stockholmshem fick under 2018 en ny vd, Anette Sand, och en ny majoritet i stadshuset vilket påverkar styrningen av bolaget. Det gör att bolaget tar nya steg för att möta framtidens utmaningar, men bolagets affärsidé och vision är den samma som tidigare.

Affärsidé och vision

Stockholmshems affärsidé är att äga och hyra ut bostäder i Stockholm. Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas.
Bolaget ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

Stockholmshems vision är att erbjuda alla våra hyresgäster ett boende som på alla sätt är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag. 

Företagsmål

Under året har Stockholmshem arbetat om sina bolagsövergripande mål. Från att ha haft sex övergripande målområden (hållbar ekonomi, nöjda kunder, välskötta fastigheter, hållbar samhällsutveckling, attraktiva arbetsgivare och välskött bolag) kommer den interna styrningen från och med 2019 att utgå från tre företagsmål och ett tillkommande fokusmål som kan variera beroende på vilka utmaningar bolagets ställs inför. De nya företagsmålen som har utarbetats under året är:

  • Hållbar ekonomi
  • Nöjd kund
  • Hållbara bostadsområden

Företagsmålen utgör grunden för bolagets affärsplan. Affärsplanen utgör i sin tur grunden för enhetsspecifika verksamhetsplaner i bolaget.

Stockholmshems hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi klargör vilka väsentliga målområden som ingår i vårt hållbarhetsarbete, vad vi vill uppnå inom respektive målområde och hur vi ska göra det. Strategin tydliggör hur Stockholmshem definierar och tar sitt samhällsansvar i syfte att värna en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

För oss betyder hållbara bostadsområden att jobba med hållbara utemiljöer, sund inomhusmiljö, klimatneutralitet, resurseffektiva kretslopp, urban mobilitet, bostäder för alla, attraktiv arbetsgivare, områdesutveckling, boendeinvolvering och vara en bra beställare.