Risker och utmaningar

Stockholmshem genomför årligen en risk­ och sårbarhetsanalys. Modellen som används för detta är gemensam för Stockholms stads bolag och förvaltningar. Utifrån den tas åtgärdsplaner fram. Nedan presenteras några risker och hur bolaget arbetar med dessa.

Bränder

Omfattande bränder innebär risk för liv och hälsa och medför stora skador och kostnader för bolaget och dess kunder. Stockholmshem arbetar löpande och systematiskt med allt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär bland annat, att kontrollera att alla brandceller är täta och att utrymningsvägar fungerar som de ska samt är fria från hindrande föremål och att rökgasluckor fungerar. Arbetet innebär också att arbeta proaktivt med installation av spisvakter men även att granska marknad och framtidens innovativa lösningar. Boende informeras löpande via hemsida och hyresgästtidning därutöver samarbetar bolaget med brandförsvaret vid  informationssatsningar särskilt riktade till skolungdomar. För att slå ett slag för innovation riktad till att medföra bättre framtida brandsäkerhet i bostäder, deltar bolaget som partner till Brandskyddsföreningen m.fl i projektet Brinnovation.

Sociala risker

Stockholmshems har ett brett fastighetsbestånd och i vissa områden finns risk för social oro. För att minska sociala klyftor bidrar Stockholmshem med arbetsmarknadssatsningar, som partner i Stockholms stads satsning med lokala utvecklingsprogram samt som aktiv upphandlande myndighet för att minska risken för svart arbetskraft.

Högkonjunkturen inom bygg i Sverige har lett till brist på arbetskraft och tyvärr förekommer allt oftare misstankar om fusk i branschen. År 2017 beslutade Stockholmshem att ta täten i arbetet för ett mer rättvist byggande. Under 2018 har bolaget utvecklat och infört konceptet Rättvist byggande, där vi genom särskilda kontroller följer upp att ingångna avtal följs, att arbetande på bolagets byggen jobbar med rätt villkor samt att anlitade entreprenörer följer gällande lagar och regelverk för sund konkurrens på lika villkor och för att säkerställa rätt arbetsvillkor på våra byggarbetsplatser. Vi är ingen tillsynsmyndighet och är begränsade till våra byggen, därför lyfter vi vårt arbete i offentliga forum och uppmanar hela branschen att ta samma ansvar för ett rättvist byggande.

Hot, våld och annan brottslighet

I arbetet på Stockholmshem möter medarbetare ibland hotfulla personer. Bolaget har därför utbildat personalen för att ge dem kännedom och verktyg om situationer uppkommer i det dagliga arbetet. För att göra Stockholmshems bostadsområden ännu säkrare installerar bolaget trygghetspaket, vilket bland annat innefattar bättre/utökad belysning, transparanta förrådslösningar och nya låssystem, vilka minskar risken för att obehöriga kommer in i fastigheterna. Bolaget har en egen väktarbil som genomför tillsyn alla kvällar och nätter, året om, utöver den tillsyn och service som ingår löpande med att kontrollera dörrar och lås samt att belysning finns på lämpliga platser och fungerar.

Olyckor

Arbetsmiljöolyckor och andra olyckor i anslutning till bolagets fastigheter är en realitet som bolaget arbetar aktivt för att förebygga. Det görs bland annat genom att vid upphandlingar ställa krav på arbetsmiljö, rondera hyresgästernas boendemiljö och ställa krav på att medarbetare går arbetsmiljöutbildningar och använder avsedd skyddsutrustning. Under 2018 genomfördes en uppskattad utbildning i arbetsrätt för bolagets samtliga chefer.

Väder och klimathot

Klimatförändringar ökar risken för ökade vattenflöden, vattennivåer och försämrad markstabilitet samt temperaturförändringar. Stockholmshem arbetar därför med att bedöma var i beståndet det behöver vidtas åtgärder för att klimatanpassa bolagets fastigheter.

Kompetensförsörjning

Under senare år har konkurrensen och rörlighet av arbets- kraft ökat inom fastighetsbranschen. Därför blir det viktigare för Stockholmshem att kunna attrahera och behålla arbetskraft. Ett gott ledarskap är en av förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar bolaget med Stockholmshemschefen, ett program för att förbättra det aktiva och kommunikativa ledarskapet. Årligen görs en medarbetarenkät.

Ekonomiska risker

Politiska beslut rörande skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat. Kostnader där stor inverkan kan ske är främst energibeskattning, fastighetsskatter och tomträttsavgälder. Då bolaget till stor del är lånefinansierat föreligger även en ränterisk kopplat till upplåningen. Byggkostnadsutvecklingen är en väsentlig risk i bolagets arbete med att ha en hög takt i nyproduktion samt en ambitiös underhållsvolym i befintligt bestånd.

Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegränsningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmarknaden.

Kränkande särbehandling, trakasserier och oegentligheter

Med tanke på alla frågor som lyfts i omvärlden vill bolaget bli mer proaktiva i sitt förebyggande arbete kring kränkande särbehandling, trakasserier och oegentligheter mm. Arbetet ska i första hand sträva emot att Stockholmshem ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna och utvecklas, men även uppfylla den lagstiftning som finns på området som kräver aktiva åtgärder.

Bolaget har beslutat att öppna upp en brevlåda för så kallad Whistleblowing, dit medarbetare kan vända sig om du upplever kränkningar, upptäcker oegentligheter eller är osäker på vad som gäller och har frågor.

Under våren 2019 kommer det hållas föredrag och ett samtalsstöd tas fram.

Motverkande av korruption vid upphandling

Stockholmshem lyder under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det ställer krav på att bolagets upphandlingar har tydliga kravställningar kopplade till verksamhetsbehov, miljö och socialt ansvarstagande. Förfarandet som stadgas i LOU innebär att större upphandlingar måste utlysas enligt ett visst förfarande och anbuden värderas utifrån ett förfarande som minskar risken för korruption. Inom Stockholmshem är medarbetare skyldiga att också vid mindre inköp som överstiger 30 000 kronor ta in anbud från minst tre leverantörer.

Förutom LOU lyder vi under koncernregler från Stockholms Stadshus AB och Stockholms stad. Stockholmshem har därför antagit stadens Riktlinjer för mutor och representation. Stockholmshem har också under 2018 påbörjat ett arbete med att utveckla en uppförandekod för leverantörer som bland annat syftar till att minska risken för mutor och korruption.

Förmedling av hyreskontrakt

För att minska risken för mutor och korruption i samband med  förmedling  av  hyreskontrakt  har  Stockholmshem tydliga processer för förmedlingen. Alla bostäder förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB och bolaget har samma godkännanderegler som övriga allmännyttiga bolag i Stockholm. Vid tecknande av nya avtal deltar alltid två tjänstemän från Stockholmshem. Bolaget arbetar systematiskt med granskning av oriktiga hyresförhållanden. Vid bolagets återkommande ordinarie revision läggs också särskilt fokus vid bolagets uthyrningsverksamhet. Varje år genomförs ett antal stickprovskontroller av bolagets hantering av kontraktsskrivningar. Under de senaste åren har inga avvikelser noterats.