Stockholmshems värdekedja och intressenter

Stockholmshem är en långsiktig bostadsförvaltare, som också bygger nytt. Generationer flyttar in och ut hos oss. Staden får nya årsringar och bostäderna behöver underhållas.

Oavsett om det är Stockholmshems egen personal eller leverantörer som utför arbetet så känner Stockholmshem ett stort ansvar för att verksamheten fungerar på ett hållbart sätt.

Väsentliga områden och bidrag till de globala målen

Omvärldsbevakning, intressentdialoger, ägardirektiv och egna erfarenheter ligger till grund för den bedömning Stockholmshem gör av vilken påverkan vår värdekedja har på ekonomi, miljö och samhälle. Bolagets ledningsgrupp har gjort bedömningen av vilka områden som är särskilt väsentliga för Stockholmshem. Analysen inkluderar leverantörskedjans påverkan, Stockholmshems direkta påverkan och de avtryck som hyresgäster gör som vi kan rå över. Stockholmshem arbetar också för att bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål. Utifrån bolagets möjlighet till påverkan har följande väsentliga områden och globala mål prioriterats. Nedan framgår hur de kopplar till bolagets företagsmål.

 

Utifrån föregående års- och hållbarhetsredovisning har vissa justeringar gjorts i värderingen av väsentliga områden. Bostadsförsörjning som tidigare var ett väsentligt område har försvunnit och ersatts av ekonomiskt ansvar. Anledningen är att ekonomiskt ansvar ses som ännu mer grundläggande för verksamheten och samhället och är ett första led till att sedan kunna erbjuda en långsiktig bostadsförsörjning. Boendeinflytande stryks också då det ses som en viktig, men begränsad fråga. I den bransch Stockholmshem verkar, inte minst i samband med byggverksamhet, är det viktigt att sätta affärsetik och arbetet mot korruption högt på agendan. Det är också viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare i en sektor där det rådet brist på arbetskraft. Därför har dessa lyfts upp ytterligare jämfört med tidigare år.

Viktiga frågor i vår värdekedja och hur de hanteras

Nedan anges viktiga frågor kopplade till Stockholmshems värdekedja, och vad bolaget gör för att hantera dessa.

Nyproduktion

Uthyrning

Förvaltning

Underhåll

Växande och förtätad stad

Viktiga frågor

Klimatneutrala 2030
Trygghet och säkerhet
Antikorruption
Professionell beställare

Viktiga frågor

Antikorruption

Viktiga frågor

Klimatneutrala 2030
Trygghet och säkerhet
Områdesutveckling
Antikorruption
Professionell beställare

Viktiga frågor

Klimatneutrala 2030
Trygghet och säkerhet
Antikorruption
Professionell beställare

Viktiga frågor

Klimatneutrala 2030
Områdesutveckling
Trygghet och säkerhet


Vårt arbetssätt

Stockholmshusen
Byggvarubedömningen
SHIS Bostad
Nybyggnads- och underhållsprojekt
Vår miljöpolicy
Hållbart byggande
Rättvist byggande
Projekteringsanvisningar
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan

Vårt arbetssätt

Stockholms bostadsförmedling
Riktlinjer för mutor och representation
Attestinstruktioner
Internkontrollplan
Rutiner för andrahandsuthyrning

Vårt arbetssätt

Process för säkra och funktionella fastigheter
Vår miljöpolicy
Vårt arbetsmiljöarbete
Områdesutvecklingsprojekt
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan

Vårt arbetssätt

Vår miljöpolicy
Vårt arbetsmiljöarbete
Process för samråd hyresgästinflytande
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan
Projekteringsanvisningar
Byggvarubedömningen
Underhållsplan

Vårt arbetssätt

Vår miljöpolicy
Områdesutvecklingsprojekt
Lokala utvecklingsplaner
Trygghetspaket
Dialoger med medborgare
Ekosystemtjänster