Intressentanalys 2018

Stockholmshem har många viktiga intressentgrupper. Listan över de viktigaste intressenterna har utarbetats i dialog med de övriga allmännyttiga bolagen inom Stockholms stad – Svenska bostäder och Familjebostäder. Det är viktigt för Stockholmshem att vara lyhört inför intressenternas förväntningar på bolaget avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dialoger med våra intressenter sker löpande i olika mötesforum. För att också få en bild av förväntningar inom bredare intressentgrupper skickas enkäter ut till medarbetare och hyresgäster. Utifrån dessa underlag har vi gjort en intressentanalys för att få en tydlig bild av vilka frågor vi behöver arbeta med.

Nedan ser du vilka frågor som enskilda intressenter lyfter och hur Stockholmshem arbetar med dessa.

Intressenter

Kanaler

Förväntningar

Aktiviteter 2018

Planerade aktiviteter 2019

Bostadshyresgäster Årlig kundundersökning;
Samtal/möten med kundtjänst, kundvärdar, kundförvaltare;
Trapphusinformation;
Samrådsmöten vid upprustningar.
Trygghet; 
Matavfallsinsamling;
Underhåll i lägenhet;
Rent och snyggt i allmänna utrymmen och utemiljö;
Felavhjälpning och klagomålshantering;
Säkra och funktionella fastigheter (missnöje med luft- och ljudkvalitet i bostäder).
Trygghetspaket infört i samband med upprustningar – innebär bl a bättre belysning, lås och öppna förrådslösningar;

Miljövärdar håller rent och snyggt i grovsoprummen;

Ronderingar har utvecklats utifrån objekt och årstidsspecifika behov.
Projekt för snabbare utbyggnad av hämtställen för matavfallsinsamling;

Platsspecifika utemiljöprojekt (3-5 st) med stöd från Boverket;

Utveckla den proaktiva förvaltningen med utökat arbete kring ärendeanlys

Ta fram bemötanderiktlinjer och kommunicera dem internt. 
Lokalhyresgäster Kundförvaltare;
Kundtjänst;
Lokaluthyrare;
Webbsida.
Rimlig hyresnivå;
Hyreskontrakt som ger lokalhyresgäst handlingsfrihet;
Möjlighet till snabb kontakt med förvaltning;
Avfallshantering.
En centrumstudie har genomförts;

Arbetssätt för att ta emot hyresgäster i SHIS har utvecklats.
Utifrån centrumstudien ta fram en plan för att utveckla centrum och lokaler med eftersatt underhåll. 
Medarbetare Medarbetarundersökning;
Arbetsmiljöombud;
Fackliga samråd;
Utvecklingssamtal;
Lönesamtal;
Utbildningstillfällen.
Hälsa och välbefinnande;
Jämställdhet;
Arbetsvillkor;
Hållbar energianvändning;
Hållbar stadsutveckling;
Minska utsläpp till luft, vatten och mark;
Hållbar upphandling;
Biologisk mångfald;
Hållbar användning av vatten;
Minska korruption.

Utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt för chefer och skyddsombud har genomförts.

Nytt friskvårdsbidrag för samtliga anställda har införts, med en nyttjandegrad på drygt 70%.

Miljöintroduktionsutbildning för alla anställda har tagits fram och genomförts.
Ta fram bemötanderiktlinjer och kommunicera dem internt.

Utveckla en whistleblowing-funktion

Ta fram riktlinjer för mottagande av praktikanter.
Ägarrepresentanter Styrelsemöten;
Löpande dialog med vd;
Styrelsekonferens;
Årsredovisning.
Tryggt och säkert boende;
Nyproducera bostäder;
Vara hyresvärd åt SHIS;
Energi och klimat;
Ha en ekonomi i balans;
Boendeinvolvering.
I nio projekt (om ca 900 bostäder totalt) är koncepthuset "Stockholmhus" i olika skeden i planeringsfasen. Byggstarta Stockholmshems första "Stockholmshus";

Slutföra det första projektet med utvecklat arbetssätt för att öka barns inflytande inför upprustningar av gårdar.
Hyresgästföreningen Hyresförhandlingar;
Samrådsmöten.
Hyresnivå;
Boendeinflytande (särskilt viktigt vid ombyggnad).
Principavtal undertecknat med Hyresgästföreningar om systematiserad hyressättning. Inventera ett antal lägenheter till grund för poängjustering för systematiserad hyressättning.
Leverantörer Upphandlingar;
Löpande dialog under avtalstid;
Avtalsuppföljningsmöten.
Att LOU följs;
Korrekta avtal med balanserade avtalskrav
Professionell beställare
"Rättvist byggande", ett projekt för att säkerställa sund konkurrens på lika villkor bland bolagets byggprojekt, påbörjades och utvecklades. Fortsätta arbetet med "Rättvist byggande" och involvera Svenska Bostäder, Familjebostäder och SISAB.
Stockholms stad Samverkan i projekt;
Möten kring stadens krav på Stockholmshem.
Aktiv aktör i stadsdelar;
God dialog;
Ta socialt ansvar för utsatta grupper.
Aktiv part i lokala utvecklingsprogram.

Sett över arbetet med sommarlovsaktiviteter.
Införa ny modell för erbjudande om sommarlovsaktiviteter i samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder.
Branschorganisationer Medlemsmöten och nätverk via Fastighetsägarna och SABO Hyressättning;
Kompetensförsörjning.
Under året har arbete gjorts för att bredda möjligheten att hitta ny byggkapacitet utomlands. Fortsätta arbetet för att bredda möjligheterna att hitta ny byggkapacitet utomlands tillsammans med Svenska Bostäder och Familjebostäder.