Klimatneutrala 2030

Stockholmshem har som målsättning att bli klimatneutrala 2030. Det innebär att vi till dess ska ha minimerat utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vår främsta direkta klimatpåverkan är relaterad till uppvärmning av bostäder, användning av el och transporter.

Under 2018 har ytterligare fyra fastigheter kommit igång med solenergiproduktionen. Antalet solpaneler har ökat med 500 kvm och solenergiproduktionen har ökat med totalt 52%.

Hållbar energianvändning

Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid och andra växthusgaser. Bolaget arbetar med en rad åtgärder för att optimera energianvändningen med bibehållen komfort för hyresgästerna. Energianvändningen följer de senaste åren en nedåtgående trend men för att bibehålla den trenden krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. En bidragande faktor till den nedåtgående trenden är att bolaget lagt mer fokus på driftoptimering genom till exempel injustering och bättre styrning av system och anläggningar. Det har lett till att vi har åtgärdat många av de fastigheter som tidigare har genererat återkommande driftproblem.

I varje bostadsområde finns det energitekniker som fokuserar på energioptimering genom kontinuerliga åtgärder. I tillägg finns det en energieffektiviseringsgrupp i bolaget som tar fram långsiktiga planer för respektive område genom att definiera lönsamma åtgärder för minskad energianvändning. Vid varje större ombyggnation har vi dessutom som mål att minska energianvändningen med minst 30 procent.

Återvinning av energi med hjälp av bland annat ny teknik, fler energieffektiviseringsprojekt och klimatsmartare nyproduktion har gett en minskning av köpt energi med 2% under året.

Stockholmshem deltar även i utvecklingsprojekt och samarbeten för att energieffektivisera beståndet så långt det går, t ex genom EU-projektet GrowSmarter. 

När vi bygger nytt har vi ambitiösa krav på energiprestandan och i 2019 kommer vårt första plusenergihus att stå klart i Norra Djurgårdsstaden. Ett plusenergihus bidrar med mer förnyelsebar energi än det konsumerar under ett år.

Skiss av hus med solceller
I norra Djurgårdsstaden bygger vi Stockholms första plusenergihus för flerfamiljer. 750 kvm solceller på södervända tak och väggar ska ge mer än 90 000 kvh per år.

Bränsle- och energianvändning

Den total konsumtion av el var 2018 52 178 MWh, vilket var en mindre uppgång jämfört med föregående år (50 348 MWh). Detsamma gällde för konsumtionen av värme, som 2018 uppgick till 273 566 MWh (269 209 MWh). Andelen förnyelsebart av energiförbrukningen har de senaste två åren legat runt 80 procent. Först och främst är det andelen förnybart bränsle i fjärrvärmen som påverkar utvecklingen. 

Total bränsleförbrukning icke förnybara källor var 518 MWh (601 MWh) och total bränsleförbrukning förnybara källor uppgick till 5 842 MWh (7 068 MWh). 

Hållbar mobilitet

Att transportera oss på ett mer hållbart sätt utan att använda fossila drivmedel är en viktig del i Stockholmshems målsättning att vara klimatneutrala 2030.

95 procent av Stockholmshems egna fordon går på andra bränslen än bensin eller diesel. Främst har vi gasbilar i vår fordonsflotta. Bolagets fordon är också utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. Vi fortsätter även vårt test av att områdestekniker använder en eldriven lastcykel istället för bil. För att hjälpa alla Stockholmshems medarbetare att göra hållbara resval har bolaget två eldrivna poolbilar och fem elcyklar för resor i tjänsten. Genom upphandling ställs krav för entreprenörer och leverantörer av varor och tjänster relaterat till fordon och arbetsmaskiner samt vilket bränsle som används.

Vi kan också indirekt ha en påverkan på att sänka klimatrelaterade utsläpp från transporter genom att underlätta för våra hyresgäster att transportera sig klimatsmart. Därför erbjuder vi alla som hyr bilplats hos oss möjligheten att få laddplats för elbil.

En elbilspool lanserades i början av 2018 i Valla torg i Årsta, som en del av EU-projektet GrowSmarter. I samma område lanseras även ett leveransrum för hyresgästernas varuleveranser, dit varorna levereras med cykel. I Sätra har vi även under 2018 via Sunfleet kunnat börja erbjuda våra hyresgäster tillgång till en bilpool.

Bilar som står på laddning.
Premiär för Stockholmshems första elbilspool – en av flera tjänster som vi erbjuder för att göra det lättare att leva klimatsmart i Valla torg.

Vi arbetar dessutom kontinuerligt med säkra och attraktiva cykelrum och parkeringar för att göra det lättare att ersätta bil med cykel. Tidigare har vi prövat en modell för en lastcykelpool i Bagarmossen. Att kunna erbjuda fler hyresgäster liknande tjänster är något vi har ambitionen att utforska närmare.

Man på lastcykel.
Här rullar vår områdestekniker Charles i Skärholmen på Stockholmshems första servicelastcykel! Det här är en del i Stockholmshems satsningar på hållbar mobilitet, i linje med stadens strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm. Charles tycker att det fungerar hur bra som helst att få vara ute och röra på sig istället för att sitta i bilen.

Utsläpp ton C02e  
  2018 2017
Total Scope 1 157 297
Total Scope 2 20 692 17 541
Total Scope 1+2 20 849 17 838

Scope 1 är utsläpp från bolagets egna tillgångar (fordon och egenproducerad värme). Scope 2 är köpt värme och el. 

Energiintensitet inom organisationen