Anpassa verksamheten till nya klimatförutsättningar

Pågående klimatförändringar ger Stockholms stad och oss som fastighetsägare nya utmaningar. Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa fastigheter för att de inte ska drabbas negativt vid stora regn eller höga temperaturer på sommaren.

Vid stora markprojekt görs en bedömning av de ekosystemtjänster som finns på fastigheten. Inom bedömningen görs även en analys av utemiljöns kvalitet och hur det lokala omhändertagandet av vatten ska ske på fastigheten. Med klimatförändringar kommer också vikten av att behålla grönstruktur såsom träd, buskar och gräsmattor, för att minska temperaturen i staden. Det gröna utgör en central del av ekosystemtjänsterna då det ger oss viktig skugga, lä och dagvattenfördröjning.

I slutet av året påbörjade vi i samarbete med svenska miljöinstitutet IVL i ett nytt projekt, Gröna testbäddar i Solberga. Projektet genomförs inom ramen för EU-projektet Grön BoStad och fokuserar på att tillsammans med mindre företagare hitta lösningar kring lokal dagvattenhantering, energifrågor samt hantering av mat- och parkavfall. Företagarna presenterar ett antal innovativa lösningar där hyresgäster bjuds in att delta på olika sätt när möjligheter finns. Stockholmshems främsta fokus i projektet är att få med sig hyresgäster i vårt hållbarhetsarbete. Flera hyresgäster är engagerade i olika lösningar kring bland annat aquaponik (odling av fisk och grönsaker inomhus) och remake, d v s göra om saker av gamla möbler och kläder.

Växter som odlas i vatten.
Hydroponik – en teknik som innebär att växter och grönsaker odlas i vatten utan jord, är en av idéerna som testas i Gröna Solberga.

I ett förändrat och varmare klimat kommer vatten av vara en alltmer viktig resurs. Det är därför viktigt att försäkra oss om att vi använder dricksvatten som resurs effektivt. Traditionellt har tillgången på vatten av god kvalité varit en självklarhet i Sverige. Därför har inte denna fråga varit i fokus för Stockholmshem. Vi ser dock att vi framöver behöver arbeta mer med denna fråga.