Hållbara utemiljöer

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att utveckla miljöerna runt våra hus, både i nya och gamla områden. Välskötta och tillgängliga utemiljöer är viktiga för trygghet, gemenskap och trivsel i våra bostadsområden.

I takt med rådande förtätning av staden vidareutvecklar vi våra krav vid projektering av mark för att skapa möjliga habitat för bin, humlor, fjärilar mm. Vi bygger allt fler gröna tak. Taken är viktiga levnadsmiljöer för insekter och andra pollinerare. För att säkerställa bra och säkra tak, så ingår Stockholmshem i ett forskningsprojekt som heter Vinnova GTT (gröna täta taklösningar). Målsättningen med projektet är att underlätta byggandet av säkra gröna tak för framtiden. Inom projektet finns även diskussioner kring olika möjliga framtidslösningar som till olika möjliga framtidslösningar.

Aktiviteter såsom stadsodling är även det en viktig del i vårt arbete med att öka den biologiska mångfalden i stadsmiljö. För att och underlätta för boende att starta upp och engagera sig i odling har Stockholmshem upphandlat stadsodlingscoacher och biodlare. Ett antal större stadsodlingsprojekt pågår i våra bostadsområden, främst i Hässelby, Skärholmen och Rinkeby. Bikuporna engagerar också många, i Stockholmshems bestånd finns i dagsläget ett tiotal bikupor. Vi kan även se att stadsodling och bikupor haft det positiva mervärdet att det startat upp även ett bredare intresse för hållbarhet i våra bostadsområden, som tex frågor kring hållbart resande och energianvändning.

Bikupa.
Stockholmshem är fadder åt 250 000 bin. Våra allra minsta hyresgäster bor i bikupor i våra bostadsområden – för att bidra till och öka intresset för biologisk mångfald. Vi samarbetar med biodlarföreningen Bee Urban som vid flera tillfällen i augusti öppnar och visar våra olika bikupor.