Tryggt och säkert boende

De som bor hos oss ska känna sig trygga och säkra i sitt hem och sin närmiljö, alla tider, alla dagar, året om.

En grundläggande förutsättning för att trivas med sitt boende är att det är tryggt och säkert. Det handlar om att vi ska erbjuda en sund och säker inomhusmiljö och att boende ska känna trivsel och trygghet både hemma och utomhus i våra bostadsområden.

Förutom områdesutvecklingsprojekt har Stockholmshem de senaste åren arbetat med särskilda satsningar för att öka tryggheten i våra bostadsområden. Det handlar om allt från investeringar i fastigheter såsom belysning och källarupprustningar till sociala projekt. 

Under 2018 genomfördes bland annat årlig säkerhetsbesiktning av cirka 770 hissar samt 540 OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll) för att motverka dålig inomhusmiljö.  

Vi arbetar också med olika trygghetsåtgärder, från störningsjour till tydlig information om vart hyresgästen kan vända sig om något händer och vad de själva kan göra. Allt i nära samarbete med hyresgästföreningen, stadsdelsförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, kvinnofridslinjen, mansjouren, RFSL och BRIS.  

Anslagstavla med information och foldrar.
Trygg där du bor: nytt material togs fram under 2018 med information om hur våra hyresgäster kan agera i otrygga och hotfulla situationer. Foto Bengt Alm.
Man och kvinna som knackar på dörr i trapphus.
Störningsjouren är en extra trygghet för våra boende. Hit kan våra hyresgäster vända sig under kvällar och nätter. Under 2018 åkte störningsjouren på 2 389 utryckningar och förebyggande ärenden. Foto Bengt Alm.

Bra boendemiljö

Hemma, där man ofta tillbringar mycket tid, är det särskilt viktigt med en sund miljö. Det är också grunden i Stockholmshems erbjudande till sina hyresgäster. En god inomhusmiljö i bostäder och lokaler innebär att människor inte tar skada av att vistas där. Det bidrar också till att kundnöjdheten hålls på en hög nivå.

Stockholmshem ska alltid leva upp till lagkrav och andra regler. Arbetet med god inomhusmiljö inkluderar egenkontroll, myndighetskontroll och systematisk hantering av brister. Här är några exempel på hur Stockholmshem arbetar med sina hyresgästers hälsa och säkerhet och vilka resultat vi har nått under året.

Fukt är det vanligaste missförhållandet i en bostad som kan leda till hälsoproblem då giftiga och allergena partiklar frigörs. Ett viktigt sätt att förebygga fuktproblem är att ha välfungerande ventilation. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande så kallade OVK-besiktningar. Fuktcontrollers ska även finnas vid alla nybyggnadsprojekt. Vid vattenskador finns en genomarbetad process som beskriver hur skadan ska hanteras.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden då radium sönderfaller. Radon kan komma in i byggnader via otätheter mot marken, från vissa byggnadsmaterial eller från hushållsvattnet om man har egen borrad brunn. Att bo i en miljö som innebär långsiktig exponering av höga halter radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande radonmätningar. Om en långtidsmätning visar på radonförekomst över uppsatta riktvärden ska lägenheterna åtgärdas. Det är ett arbete som görs systematiskt och i tydliga steg. Färre än 0,5 procent av våra bostäder har radonvärden över 200 Bq/m3 luft. Under 2018 genomförde vi 1 030 mätningar.  

Hand som håller en radonmätare.
Radonmätare - under 2018 genomförde vi 1 030 mätningar. Foto Bengt Alm.


Giftfria material.
 För att säkerställa att inga giftiga material byggs in i fastigheter använder Stockholmshem Byggvarubedömningens kriterier. Samtliga produkter ska vara granskade och rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningen. Till exempel erbjuds enbart golvmattor av linoleum för att undvika giftiga ämnen. Som vägledning har Stockholms stad tagit fram en kemikalieplan för att säkerställa att stadens verksamheter fasar ut användningen av farliga kemikalier med sikte på ett giftfritt Stockholm 2030. Alla relevanta avtal följer kemikalieplanen.

Brand. Stockholmshem har ett systematiskt brandskyddsarbete som involverar egen personal, upphandlade entreprenörer och extern expertis. Bolaget jobbar systematiskt med sitt brandskyddsarbete och gör bland annat löpande funktionskontroller av rökluckor och rondering av allmänna utrymmen och utrymningsvägar. Under 2018 har bolaget genomfört planerat SRB-arbete och inför 2019 planeras en total översyn av fastigheter med nedstigningsluckor. Stockholmshem är också aktiv partner i Brandskyddsföreningens innovationssatsning ”Brinnovation” som förväntas bidra till en bättre framtida brandsäkerhet i bostäder. Under 2018 rapporterades 17 bränder. 

Skadedjur är ett växande problem för många fastighetsägare. Under 2018 fortsatte vi vårt arbete med förebyggande metoder, effektivare saneringsprogram och tydliga arbetsprocesser för att motverka skadedjur. 1 766 (1 960) anmälda fall av skadedjur inkom till Stockholmshem under året, varav en tredjedel gäller vägglöss. Vi har också under året infört en metod för kisling av lägenheter för att motverka och förebygga uppkomst av vägglöss som standard vid ny- och ombyggnation. Stockholmshems skadedjursarbete får stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt. Främst genom kunskapsöverföring till branschen via deltagande på konferenser och arrangerande av nätverksträffar. 

Buller. Vid nyproduktion av bostäder mäts alltid bullernivåer för att fastställa att tillåtna gränsvärden inte överskrids. Då hyresgäster störs av buller ska en mätning göras för att bedöma nivån av störning i relation till normerna.

Legionella. För att förhindra och förebygga att legionellabakterier växer till i vattenledningarna arbetar Stockholmshem med löpande egenkontroll. Egenkontroller görs via månadsvis tillsyn i undercentraler samt kontinuerligt via datoriserad avläsning av uppkopplade undercentraler. 

Inomhustemperatur. Bolagets riktlinjer och löfte till sina hyresgäster är att innetemperaturen ska ligga runt 20-21 grader. Vid misstanke att innetemperaturen inte är tillfredsställande görs en alltid en felsökning för att identifiera källan till felet.