Styrning och ägardirektiv från stadshuset

Stockholmshems styrmodell

Eftersom Stockholmshem är ett kommunägt aktiebolag inom Stockholms stad är det Stockholms stads kommunfullmäktige som ansvarar för den övergripande styrningen av Stockholmshem. Kommunfullmäktige anger övergripande mål, riktlinjer, uppdrag, ägardirektiv, bolagsordning och det kommunala ändamålet för verksamhet. Ägardirektiven beslutas i samband med budgeten för Stockholm och löpande under året beslutar kommunfullmäktige om kompletterande ägardirektiv.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ansvarar för koncernövergripande frågor, bl.a. strategisk planering, ekonomisk kontroll, att dotterbolagen följer ägardirektiven samt att verksamheterna inom bolagskoncernen koordineras, följs upp och får det stöd som de behöver. Uppföljningen sker löpande under året och i samband med årsredovisningen.

Genom stadens ledningssystem ILS (Integrerad ledning och styrning) följer Stockholmshem tertialvis upp efterlevnaden av de inriktningsmål som Kommunfullmäktiges angett i "Vision 2040 – Ett Stockholm för alla". Stadens budget för 2018 utgår från fyra inriktningsmål:

 • Ett Stockholm som håller samman
 • Ett klimatsmart Stockholm
 • Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
 • Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Som kommunägt bolag styrs Stockholmshem av aktiebolagslagen, kommunallagen samt av andra regler. Bolaget lyder också under tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. Det ställer höga krav på att bolaget analyserar och tolkar olika situationer inför olika beslut.

Här följer några exempel på ägardirektiv från 2018:

 • under perioden nå en nybyggnationstakt på 2 500-3 000, vilket för bolaget är 750-1000 bostäder per år
 • aktivt verka för fler hyresbostäder som unga, studenter och andra grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga samt också skapa fler boenden för nyanlända
 • garantera hyresgästerna information och inflytande i samband med renoveringsarbete 
 • fortsätta det förebyggande arbetet för att minimera antalet avhysningar
 • använda sysselsättningsfrämjande krav som verktyg för att skapa arbetstillfällen för arbetslösa och hyresgäster 
 • aktivt arbeta för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 med särskilt fokus på energi-effektivisering, förnybar energiproduktion och klimatsmarta bostäder
 • långsiktigt uppnå en direktavkastning och totalavkastning som är jämförbar med liknande bostadsförvaltande aktörer 
 • aktivt jobba med områdesutveckling och nya former för hyresgästernas deltagande

Den nya majoriteten i Stockholms stadshus har tagit fram följande inriktningsmål för 2019:

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Som kommunägt bolag styrs Stockholmshem av aktiebolagslagen, kommunallagen samt av andra regler. Bolaget lyder också under tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. Det ställer höga krav på att bolaget analyserar och tolkar olika situationer inför olika beslut.

Organisation för styrning och uppföljning

Kommunfullmäktige utser Stockholmshems styrelse och tar även ställning till beslut som rör bolagen, som är av större vikt eller principiell karaktär, t.ex. beslut om investeringar i bolagen över 300 mnkr. Stockholmshems styrelse och ledning har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens koncern som består av Stockholmshem och ytterligare 15 aktiva dotterbolag eller underkoncerner. Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägardialogen till koncernstyrelsen, som tillsammans med koncernledningen är ägarens verktyg för att utöva ägarinflytandet. VD för Stockholms Stadshus AB är stadsdirektören och ordförande är stadens finansborgarråd.

Årsstämman är formellt Stockholmshems högsta beslutande organ där den enda aktieägaren Stockholms Stadshus AB bekräftar direktiven och budget som beslutats i kommunfullmäktige. Moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till dotterbolagen, oftast på initiativ av kommunfullmäktige. Nya direktiv antas därefter i bolagets styrelse för att sedan tillämpas i Stockholmshems  verksamhet.

Bolagsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att se till att aktiebolagslagen följs, att ägardirektiv följs och genomförs, fastställa strategin för verksamheten, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera ledningens förvaltning samt se till att ägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomi.

Bolagets VD tillsätts av styrelsen i en gemensam process med ledningen för Stockholms Stadshus AB.

Stockholmshem granskas av auktoriserade externa revisorer och av lekmannarevisorer som är förtroendevalda av kommunfullmäktige. De externa revisorerna granskar räkenskaperna och den finansiella informationen, medan lekmannarevisorerna granskar hur bolagen genomfört kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv.