Styrelse

Stockholmshems styrelse verksamhetsåret 2018. Foto Bengt Alm.

Från vänster till höger:

Stefan Svanström (KD), ledamot. Född 1972. I styrelsen sedan 2015.

Kadir Kasirga (S), vice ordförande. Född 1975. I styrelsen sedan 2015.

Börje L Eriksson, ledamot. Personalrepresentant Kommunal. Född 1954. I styrelsen sedan 2005.

Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008.

Billy Östh (M), suppleant. Född 1949. I styrelsen sedan 2015.

Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamot. Född 1945. I styrelsen sedan 2017.

Eva Arnqvist (V), suppleant. Född 1973. I styrelsen sedan 2018.

Björn Ljung (L), ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Ewa Carlsson-Hallberg (S), ledamot. Född 1957. I styrelsen sedan 2015.

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. Född 1962. I styrelsen sedan 2011.

Sara Pettigrew (MP), ledamot. Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Anette Sand, vd Stockholmshem. Född 1957. Anställd 2018. 

Fotios Stathis (MP), suppleant. Född 1966. I styrelsen sedan 2015.

Georgios Tsiroyannis (V), ledamot. Född 1951. I styrelsen sedan 2015.

Saknas på bilden:

Emilia Wikström Melin (S), suppleant. Född 1986. I styrelsen sedan 2015.

Lena Kling (L), suppleant. Född 1969. I styrelsen sedan 2017.

Tomas Vrcek (S), suppleant. Född 1974. I styrelsen sedan 2015.

Styrelsearbetet 2018

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa dess behov av information och beslutsunderlag samt skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete. I arbetsordningen anges anvisningar för styrelsearbetet, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Bolagets revisorer rapporterar varje år personligen sina iakttagelser till styrelsen från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.

Under verksamhetsåret 2018 hade styrelsen åtta ordinarie sammanträden. Protokollen är offentliga liksom ärendena med vissa undantag, exempelvis upphandlings- och förvärvsärenden.

Styrelsehandlingarna skickas ut elektroniskt och finns att tillgå via insynsverige.se/stockholm.