Glad flicka stojar i grönska.

Hållbarhetsarbete

Stockholmshems allmännyttiga syfte är att med sitt uppdrag och sin verksamhet stödja kommunen inom områdena stadsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Stockholmshems hållbarhetsarbete klargör hur Stockholmshem arbetar och tar samhällsansvar i syfte att medverka till en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för våra hyresgäster och för Stockholm inom respektive målområde kopplat till FN:s globala mål.

Hur vi arbetar med hållbarhet utgår från Stadens vision 2040, ägardirektiven, vår affärsidé samt våra intressenters förväntningar på oss. För att uppnå stadens vision och mål genomsyrar hållbarhetsarbetet hela Stockholmshems organisation och arbete.

Grunden för ett väl integrerat hållbarhetsarbete i organisationen förutsätter en hållbar ekonomi. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar av befintliga arbetssätt och innovation för att hitta nya lösningar på de utmaningar vi möter i det dagliga arbetet. Det ingår i vårt allmännyttiga uppdrag att fatta långsiktiga affärsmässiga beslut som ger nöjda kunder, hållbara bostadsområden och engagerade medarbetare.

I februari 2019 startades en ny hållbarhetsenhet med syfte att ge stöd åt organisationen i deras hållbarhetsarbete samt ta fram förslag och strategier för att nå de högt satta klimat- och hållbarhetsmålen i nära samarbete med övriga centrala enheter i bolaget.