Solceller och sedum på hustak

Miljö och klimat

Vårt miljöarbete 

Stockholmshem förvaltar lägenheter och bygger nya bostäder åt kommande generationer. Vi ska erbjuda våra hyresgäster ett hållbart boende. Att hyresgästerna har möjlighet att leva hållbart är också viktigt.

Vår verksamhet lämnar dock ett miljöavtryck, främst genom energianvändning med relaterade klimatutsläpp och uppkomst av avfall, men också genom användning av mark, material och kemiska produkter. Därför arbetar vi på Stockholmshem ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan och tar därigenom vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö.

Miljöarbetet styrs med fokus på helhetssyn och hållbara lösningar. Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöledningssystem, som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001, för att stötta verksamheten att uppnå våra miljömål. Vårt miljöarbete kännetecknas av affärsmässighet, öppenhet och engagemang.

Genom engagemang i och samarbeten med organisationer som Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen, BeBo och Sustainable Innovation stödjer vi utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.

 • Man och kvinna kontrollerar elcentral

  På Stockholmshems energienhet arbetar drygt 20 medarbetare med energi, styr- och övervakning och värmeproduktion. Allt med målet att vara klimatneutrala 2030.

  Christoffer är driftingenjör för styr- och övervakning, här tillsammans med Nataliya som är energitekniker.

 • Våra nya plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms första byggt som flerbostadshus, är vår största solcellsanläggning med sina 730 kvm solceller på väggar och tak.

 • Att alla våra hyresgäster ska kunna sortera sitt matavfall är vårt långsiktiga mål. 2019 kunde drygt 16 600 sortera sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar.

 • Gröna Solberga är ett spännande utvecklingsprojekt som vi driver tillsammans med miljöinstitutet IVL. Vi erbjuder en forsknings- och demonstrationsanläggning mitt i bostadsområdet där företag tillsammans med våra hyresgäster kan hitta hållbara lösningar på olika utmaningar. Till exempel fisk- och växtodling i vattentankar inomhus!

 • Under året tog Stockholms kommunala fastighetsbolag fram gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Rutiner för hur mängden avfall ska minimeras, nivåer för materialåtervinning och andelen deponi samt ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen är några av kraven.

 • I maj projektanställdes två trädgårdsmästare i Hökarängen. Resultatet blev mycket positivt. Med egna anställda kan vi styra vår utemiljö ännu bättre och öka både trygghet och trivsel för våra hyresgäster. Under 2020 utökar vi antalet trädgårdsmästare till totalt nio trädgårdsmästare i egen regi.   

 • Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer, mer växtlighet och fler möjligheter att odla grönsaker och blommor. Runt om i våra områden står bikupor med över 250 000 bin. En del sköts av vår egen personal och andra hyrs av Bee Urban, som också arrangerar visningar av kuporna varje år.

Under 2019

 • ökade vår producerade solenergi med 30%

 • minskade vi den köpta energin med 1,8%

 • flyttade hyresgästerna in i vårt och Stockholms första plusenergihus byggt som flerfamiljshus

 • påbörjade vi inventeringen av våra träd enligt I-Treemodellen

 • kunde mer än 16 600 av våra hushåll sortera sitt matavfall

 • samlades 88,4 ton kläder och textilier in genom Emmaus och Human Bridges insamlingslådor

 • tog vi fram nya riktlinjer för mobilitet