Närbild på två kvinnnor, en med ryggen mot kameran.

Våra medarbetare

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 355 (348) personer. Av dessa är 10 (9) personer anställda på Störningsjouren, som är gemensam för de kommunala bostadsbolagen.

Antalet nyanställningar var under året 51 (84) varav 35 (61) tillsvidareanställningar och 16 (23) längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar. Ökningen av antalet medarbetare beror på att ett antal köpta tjänster inom bland annat projektledning och trädgårdsskötsel tagits över i egen regi.

Personalomsättningen, det vill säga antalet medarbetare som slutat i förhållande till antalet vid årets slut, minskade och uppgick till 7,6 (10,6) procent.

Under 2019 avslutade 27 (37) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 8 (7) medarbetare i pension. Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 47 (47) år. Medelåldern uppgick till 45 (45) år för kvinnor och 48 (48) år för män. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda var vid årsskiftet 10 (9) år.

Under 2019 fick 11 medarbetare nya tjänster internt. För att vara en attraktiv arbetsgivare och på bästa sätt ta till vara på medarbetarnas kompetens ger Stockholmshem möjlighet till intern karriärutveckling. Bolaget strävar efter att medarbetare ska ges utrymme att växa i sina befintliga roller eller ges möjlighet att få en ny roll inom bolaget. 

Antal tillsvidareanställda 2019-12-31

  Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 142 138 280
Fastighetsarbetare 3 62 65
Störningsjouren 4 6 10
Totalt 149 206 355