Solceller på hustak

Klimatneutrala 2030

Stockholmshem har som målsättning att bli klimatneutrala 2030. Det innebär att vi till dess ska ha minimerat utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vår främsta påverkan på klimatet är uppvärmning och nyproduktion.

På Stockholmshem har vi under året arbetat strategiskt för att öka vår produktion av förnyelsebar energi. Under 2019 har vi tagit fram en strategi och plan för solcellsutbyggnad och ökade vår producerade solenergi med 30 procent.

Utsläpp totalt, ton CO2
  2017 2018 2019
Total scope 1 297 157 112
Total scope 2 (market based) 17 541 20 692 17 112
Total scope 1+2 19 843 20 849 18 395

Totala utsläpp från egna fordon, egenproducerad värme samt köpt värme och el uppgår till 18 395 (20 849) ton CO2e. Största anledningen till sänkningen av totala utsläpp och energiförbrukning är minskade utsläpp från fjärrvärme. För att minska koldioxidutsläppen från uppvärmning samarbetar vi med fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi med bättre effektstyrning. På så sätt kan vi undvika fossila bränslen i fjärrvärmen.

Scope 1 är utsläpp från bolagets egna tillgångar (fordon och egenproducerad värme). Scope 2 är köpt värme och el.

Under 2019 har antalet solceller ökat med 2 475 kvm och vi har ökat vår installerade soleleffekt med 160 procent, från 261 kWp till 640 kWp.

Hållbar energianvändning

Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid och andra växthusgaser. Vi arbetar med en rad åtgärder för att optimera energianvändningen med bibehållen komfort för hyresgästerna. Energianvändningen följer de senaste åren en nedåtgående trend, men för att bibehålla den trenden krävs ett kontinuerligt energieffektiviseringsarbete. En bidragande faktor till den nedåtgående trenden är att bolaget har lagt mer fokus på driftoptimering genom exempelvis injustering och bättre styrning av system och anläggningar. Det har lett till att vi har åtgärdat många av de fastigheter som tidigare har genererat återkommande driftproblem.

I varje bostadsområde finns energitekniker som fokuserar på energioptimering genom kontinuerliga åtgärder. I tillägg har Stockholmshem en energieffektiviseringsgrupp som tar fram långsiktiga planer för respektive område med lönsamma åtgärder för minskad energianvändning. Vid varje större ombyggnation har vi dessutom som mål att minska energianvändningen med minst 30 procent.

Återvinning av energi, fler energieffektiviseringsprojekt och energieffektiva nya hus har gett en minskning av köpt energi med 1,8 procent under året. Det motsvarar:

  • 5 miljoner tvättar i 60 grader
  • 2 200 hushållsel under ett år
  • uppvärmning av 270 villor under ett år
  • 800 000 duschar i 15 minuter
  • 1 000 LED-lampor tända i 90 år

Stockholmshem deltar också i utvecklingsprojekt och samarbeten för att energieffektivisera beståndet så långt det går, till exempel genom EU-projektet GrowSmarter. Vi har ett nära samarbete med vår fjärrvärmeleverantör för att minska klimatpåverkan från fjärrvärmen. Tillsammans med Stockholm stad och Ellevio försöker vi också hitta sätt att möta stadens el-effektsituation.

När vi bygger nytt har vi ambitiösa krav på energiprestandan. I somras flyttade hyresgästerna in i Stockholms första plusenergihus byggt som flerfamiljshus i Norra Djurgårdsstaden. Ett plusenergihus bidrar med mer förnyelsebar energi än det konsumerar under ett år. Nu pågår energiuppföljning och intrimning under första året. På huset sitter vår största solcellsanläggning (135 kWp) och i huset återvinns bland annat värme från duschvattnet.

Klimatberäkningar av byggnation

Stockholmshem har i flera år varit delaktiga i att utveckla metoder och processer för att beräkna klimatpåverkan från det vi bygger. 2018 genomförde vi tre pilotprojekt för att under 2019 ta beslutet att klimatberäkna samtliga nyproduktionsprojekt. Detta då klimatpåverkan från nybyggnation uppskattningsvis är lika stor som klimatpåverkan från vår användning av värme i det befintliga beståndet.

Under 2019 genomförde vi också pilotprojekt för att klimatberäkna större ombyggnationer, med sikte på att klimatberäkna ombyggnadsprojekt som bedöms ha störst klimatpåverkan.

Energiförbrukning, Mwh
  2017 2018 2019
Total bränsleförbrukning, icke förnybara källor 601 518 421
Total bränsleförbrukning, förnybara källor 7 068 5 842 417
Total konsumtion el 50 348 52 178 55 268
Total konsumtion värme 269 209 273 566 272 102
Total energikonsumtion 327 226 332 104 328 208