Stockholmshems styrelse

Styrelse

Stockholmshems styrelse består av:

Björn Ljung (L), ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Karin Gustafsson (S), vice ordförande. Född 1977. I styrelsen sedan 2019.

Sophia Granswed Baat (M), ledamot. Född 1986. I styrelsen sedan 2019.

Lars Svärd (M), ledamot. Född 1957. I styrelsen sedan 2019.

Sara Pettigrew (MP), ledamot. Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Jimmy Lindgren (S), ledamot. Född 1966. I styrelsen sedan 2019.

Arvand Mirsafian (V), ledamot. Född 1993. I styrelsen sedan 2019.

Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008.

Carina Wellenius (L), suppleant. Född 1955. I styrelsen sedan 2019.

Kristin Jacobsson (C), suppleant. Född 1977. I styrelsen sedan 2019.

Caroline Szyber (KD), suppleant. Född 1981. I styrelsen sedan 2019.

Ewa Carlsson-Hallberg (S), suppleant. Född 1957. I styrelsen sedan 2015. 

Magnus Grönlund (S), suppleant. Född 1976. I styrelsen sedan 2019.

Maria Hannäs (V), suppleant. Född 1953. I styrelsen sedan 2019.

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. Född 1962. I styrelsen sedan 2011.

Börje L Eriksson, ledamot. Personalrepresentant Kommunal. Född 1954. I styrelsen sedan 2005.

Chantelle Small, suppleant. Född 1974. Personalrepresentant Vision. I styrelsen sedan 2017.

Styrelsearbetet 2019

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa dess behov av information och beslutsunderlag samt skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete. I arbetsordningen anges anvisningar för styrelsearbetet, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering.

Bolagets revisorer rapporterar varje år personligen sina iakttagelser till styrelsen från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll.

Under verksamhetsåret 2019 hade styrelsen tio ordinarie sammanträden. Protokollen är offentliga liksom ärendena med vissa undantag, exempelvis upphandlings- och förvärvsärenden.

Styrelsehandlingarna skickas ut elektroniskt och finns att tillgå via insynsverige.se/stockholm.