Två kvinnor bäddar en säng, en ettåring "hjälper till"

Tryggt och säkert boende

Hemma, där man ofta tillbringar mycket tid, är det särskilt viktigt med en sund miljö. Det är också grunden i Stockholmshems erbjudande till våra hyresgäster. En god inomhusmiljö i bostäder och lokaler innebär att människor inte tar skada av att vistas där. Det bidrar också till att kundnöjdheten hålls på en hög nivå. Också närmiljön är en viktig faktor för att trivas med sitt boende.

Stockholmshem ska alltid leva upp till lagkrav och andra regler. Arbetet med god boendemiljö inkluderar egenkontroll, myndighetskontroll och systematisk hantering av brister. Här är några exempel på hur Stockholmshem arbetar med våra hyresgästers boendemiljö och vilka resultat vi har nått under året.

Avfallshantering

Avfall och avfallshantering är viktigt för att ge våra boende möjlighet att agera miljövänligt. Vi strävar efter att göra det lättare för våra hyresgäster att sortera sina sopor. I de flesta av våra områden finns insamling av papper, kartong, elsopor och batterier, glas- och metallförpackningar. Vi bygger kontinuerligt ut möjligheterna för hyresgästerna att separat lämna sitt matavfall så att, matresterna kan bli biogas. Under 2019 har antalet lägenheter som har möjlighet att sortera sitt matavfall växt till drygt 16 600. 

Säkra lekplatser

Lekplatser finns i de flesta av Stockholmshems bostadsområden och varje år genomför vi besiktningar av lekplatserna för att säkerställa att de är säkra att använda. Vi klassificierar och åtgärdar eventuella brister enligt framtagen plan.

Hissar

Hissarna i våra fastigheter besiktigas regelbundet enligt de myndighetskrav och regler som gäller, för att säkerställa god funktion. Under 2019 besiktigades 815 hissar.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Ventilationskontroller ska genomföras med ett visst intervall beroende på vilken typ av ventilationssystem en byggnad har och syftar till att säkerställa en god inomhusmiljö. Ofta rengörs ventilationen vid samma tillfälle. Stockholmshem arbetar löpande med detta. Vi samlar all dokumentation och får en bra bild av ventilationssystemen och deras skick i vårt fastighetsbestånd. I de fall vi upptäcker brister åtgärdar vi dessa enligt plan, vilket är en förutsättning för ett godkännande. Under 2019 genomfördes OVK i 4 659 lägenheter. Totalt är 96 procent av våra system är godkända.

Giftfria material

För att säkerställa att inga giftiga material byggs in i våra fastigheter använder Stockholmshem Byggvarubedömningens kriterier. Samtliga produkter ska vara granskade och rekommenderade eller accepterade enligt Byggvarubedömningen. Som vägledning har Stockholms stad tagit fram en kemikalieplan för att säkerställa att stadens verksamheter fasar ut användningen av farliga kemikalier med sikte på ett giftfritt Stockholm 2030. Alla våra relevanta avtal följer kemikalieplanen.

Brand

Stockholmshem har ett systematiskt brandskyddsarbete som involverar vår egen personal, upphandlade entreprenörer och extern expertis. Varje år genomför vi löpande funktionskontroller av rökluckor samt rondering av allmänna utrymmen och utrymningsvägar. 2019 var inget undantag och vi utförde SBA (systematiskt brandskyddsarbete) som planerat. Dessutom gjorde vi en översyn av nedstigningsluckor. Under året rapporterades 13 bränder. Framöver intensifierar vi vårt arbete, både genom intern spetskomptens och ett nytt avtal med Storstockholms Brandförsvar (SSBF) för brandvärdar och informatörer.

Radon

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden då radium sönderfaller. Radon i lägenheter beror framförallt på otätheter mot marken men kommer också från vissa byggnadsmaterial. Att bo i en miljö som innebär långsiktig exponering av höga halter radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande radonmätningar. Under mätsäsongen 2018/2019 genomfördes 465 mätningar. Totalt har 99,8 procent av beståndet godkända radonvärden på under 200 Bq/m3 luft. Stockholmshem har en tydlig åtgärdsprocess för de fall då uppsatta riktvärden överstigs. Det är ett arbete som görs systematiskt och i tydliga steg. 

Skadedjur

Skadedjur är ett stort problem för många fastighetsägare. Under 2019 fortsatte Stockholmshem arbetet med förebyggande metoder, effektivare saneringsprogram och tydliga arbetsprocesser för att motverka skadedjur.

Det förebyggande arbetet har under 2019 visat sig framgångsrikt då antalet anmälda fall av de vanligaste skadedjuren (vägglöss, kackerlackor, gnagare och myror) minskade från 1766 föregående år till 1013, vilket ger 753 färre anmälda fall.

Stockholmshems skadedjursarbete får stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt. Främst genom kunskapsöverföring till branschen via deltagande på konferenser och arrangerande av nätverksträffar. 

Legionella

För att förhindra och förebygga att legionellabakterier växer till i vattenledningarna arbetar Stockholmshem med löpande egenkontroller. Varje månad gör vi tillsyn i undercentraler och kontinuerligt sker en datoriserad avläsning av uppkopplade undercentraler. Det finns tydliga rutiner för hur vi ska hantera avvikelser som vi upptäcker.

Fukt 

Fukt är det vanligaste missförhållandet i en bostad som kan leda till hälsoproblem då giftiga och allergena partiklar frigörs. Ett viktigt sätt att förebygga fuktproblem är att ha välfungerande ventilation. Stockholmshem följer gällande lagstiftning och genomför löpande så kallade OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll). Fuktcontrollers ska också finnas vid alla nybyggnadsprojekt. Vid vattenskador har vi en genomarbetad process som beskriver hur vi ska hantera skadan.

Buller

Vi följer alltid Naturvårdsverkets rekommendationer för bullernivåer på byggarbetsplatser. Om hyresgäster störs av buller ska en mätning göras för att bedöma nivån av störning i relation till normerna.

  • 99,8 procent av våra lägenheter har godkända radonvärden. Under 2018/2019 genomfördes 465 mätningar.

  • Under 2019 har antalet lägenheter som har möjlighet att sortera sitt matavfall växt till drygt 16 600.

  • Vårt förebyggande arbete mot skadedjur resulterade i att antalet anmälda fall av de vanligaste skadedjuren minskade till 1 013 från 1 766 föregående år.