Konstverk i glas på en innergård.

Styrning och ägardirektiv

Företagsmålen utgör grunden för bolagets affärsplan. Affärsplanen utgör i sin tur grunden för enhetsspecifika verksamhetsplaner i bolaget.

Eftersom Stockholmshem är ett kommunägt aktiebolag inom Stockholms stad är det Stockholms stads kommunfullmäktige som ansvarar för den övergripande styrningen av Stockholmshem. Kommunfullmäktige anger övergripande mål, riktlinjer, uppdrag, ägardirektiv, bolagsordning och det kommunala ändamålet för verksamhet. Ägardirektiven beslutas i samband med budgeten för Stockholm och löpande under året beslutar kommunfullmäktige om kompletterande ägardirektiv.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ansvarar för koncernövergripande frågor, bland annat strategisk planering, ekonomisk kontroll, att dotterbolagen följer ägardirektiven samt att verksamheterna inom bolagskoncernen koordineras, följs upp och får det stöd som de behöver. Uppföljningen sker löpande under året och i samband med årsredovisningen.

Genom stadens ledningssystem ILS (Integrerad ledning och styrning) följer Stockholmshem tertialvis upp efterlevnaden av de inriktningsmål som Kommunfullmäktiges angett i budgeten för 2019-2021.

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
 • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
 • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Som kommunägt bolag styrs Stockholmshem av aktiebolagslagen, allbolagen, kommunallagen samt av andra regler. Bolaget lyder också under tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. Det ställer höga krav på att bolaget analyserar och tolkar olika situationer inför olika beslut.

Här följer några exempel på ägardirektiv för 2019:

 • delta i arbetet att i dialog med de boende göra Stockholm till en tryggare stad, exempelvis genom att skapa tryggare stadsmiljöer vid nybyggnation och vid renoveringar.
 • bidra till stadens mål om att förmedla försöks- och träningslägenheter, samt till stadens arbete med förturs- och bostad först lägenheter
 • arbeta för att minimera antalet avhysningar
 • bereda möjlighet för att erbjuda boende i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd att förvärva sina lägenheter genom ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
 • tillsammans med övriga bostadsbolag i koncernen uppnå en nybyggnationstakt på 1 500 – 2 000 bostäder per år
 • tillhandahålla bostäder till prioriterade grupper där staden har ett åtagande i lag, beslut i kommunfullmäktige eller genom särskild överenskommelse
 • bygga ”Stockholmshusen” som möjliggör bostadsprojekt med förenklad planeringsprocess, sänkta byggkostnader i nyproduktion och lägre hyra
 • vid nybyggnation och renovering utgå från att tak ska nyttjas, antingen med solcelller eller gröna tak
 • bistå SHIS i dess verksamhet och i byggandet av bostäder inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar, vilket bland annat innebär byggande av modulbostäder
 • implementera pilotmodell för livscykelanalys vid nyproduktion.

Organisation för styrning och uppföljning

Kommunfullmäktige utser Stockholmshems styrelse och tar även ställning till beslut som rör bolagen, som är av större vikt eller principiell karaktär, till exempel beslut om investeringar i bolagen över 300 mnkr. Stockholmshems styrelse och ledning har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Stockholms Stadshus AB är moderbolag för stadens koncern som består av Stockholmshem och ytterligare 15 aktiva dotterbolag eller underkoncerner. Kommunfullmäktige har delegerat den operativa ägardialogen till koncernstyrelsen, som tillsammans med koncernledningen är ägarens verktyg för att utöva ägarinflytandet. VD för Stockholms Stadshus AB är stadsdirektören och ordförande är stadens finansborgarråd.

Årsstämman är formellt Stockholmshems högsta beslutande organ där den enda aktieägaren Stockholms Stadshus AB bekräftar direktiven och budget som beslutats i kommunfullmäktige. Moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till dotterbolagen, oftast på initiativ av kommunfullmäktige. Nya direktiv antas därefter i bolagets styrelse för att sedan tillämpas i Stockholmshems verksamhet.

Bolagsstyrelsens huvudsakliga uppgifter är att se till att aktiebolagslagen följs, att ägardirektiv följs och genomförs, fastställa strategin för verksamheten, säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera ledningens förvaltning samt se till att ägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomi. Bolagets VD tillsätts av styrelsen i en gemensam process med ledningen för Stockholms Stadshus AB.

Stockholmshem granskas av auktoriserade externa revisorer och av lekmannarevisorer som är förtroendevalda av kommunfullmäktige. De externa revisorerna granskar räkenskaperna och den finansiella informationen, medan lekmannarevisorerna granskar hur bolagen genomfört kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv. Utöver detta tillkommer ofta enskilda revisioner samt bolagets egna kontroll av verksamheten.