Man cyklar på Stockholmshemsgrön lastcykel.

Hållbar mobilitet

Att transportera oss på ett mer hållbart sätt utan att använda fossila drivmedel är en viktig del i Stockholmshems målsättning att vara klimatneutrala 2030.

Stockholms stad arbetar målmedvetet för att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar och trafiksäker stad, bland annat genom att minska miljöbelastningen från resor och transporter. Stockholmshem bidrar till stadens mål genom att erbjuda en mångfald av hållbara mobilitetslösningar och tjänster. Under 2019 tog vi fram nya riktlinjer för mobilitet för hela bolaget. De nya riktlinjerna ska ge styrning och vägledning för att uppnå klimatneutral mobilitet samtidigt som vi har ett affärsmässigt förhållningssätt. De ska säkerställa att mobilitet hanteras på ett likartat sätt i bolaget men också möjliggöra för flexibla och projektspecifika lösningar. 

Stockholms första plusenergihus stod klart i juni. Här prioriteras plats för cyklar med 3,8 cykelplatser per lägenhet, varav två på den egna balkongen. Särskilda cykelplatser för lådcyklar finns i garaget. 20 procent av bilplatserna har uttag för laddning av elbil och övriga platser är förberedda för det.

95 procent av Stockholmshems egna fordon går på andra bränslen än bensin eller diesel, främst har vi gasbilar. Bolagets fordon är också utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. För att möjliggöra hållbara resor i tjänsten har bolaget två eldrivna poolbilar och elcyklar på alla kontor. Genom upphandling ställs krav på entreprenörer och leverantörer av varor och tjänster relaterat till fordon och arbetsmaskiner samt vilket bränsle som används.

Vi kan också indirekt påverka sänkningen av klimatrelaterade utsläpp från transporter genom att underlätta för våra hyresgäster att transportera sig klimatsmart. Därför erbjuder vi alla som hyr bilplats hos oss en möjlighet att få laddplats för elbil.

Vi arbetar också kontinuerligt med säkra och attraktiva cykelrum och parkeringar för att göra det lättare att ersätta bil med cykel. Att kunna erbjuda mobilitetstjänster till fler hyresgäster är något vi kommer att arbeta vidare med under 2020.