Flygbild över bygget av Norra Djurgårdsstaden.

Värdekedja och intressenter

Stockholmshem är en långsiktig bostadsförvaltare, som också bygger nytt. Generationer flyttar in och ut hos oss. Staden får nya årsringar och bostäderna behöver underhållas.

Oavsett om det är Stockholmshems egen personal eller leverantörer som utför arbetet så känner Stockholmshem ett stort ansvar för att verksamheten fungerar på ett hållbart sätt.

Väsentlighetsanalys och koppling till de globala målen

Vi jobbar dagligen med hållbarhet i vår verksamhet. För att förstå vilken påverkan vår värdekedja har på ekonomi, ekologi och samhälle utgår vi från FNs globala mål och agenda 2030. Under 2017 och 2018 gjorde bolagets ledningsgrupp väsentlighetsanalysen över vilka bolagets viktigaste frågor är. Detta har skett dels utifrån de som kommit fram i intressentdialogerna och dels genom analyser av omvärldshändelser inom de tre hållbarhetsaspekterna och vår klimatpåverkan samt ägardirektiven och de egna strategierna. Analysen inkluderar både leverantörskedjans påverkan, Stockholmshems direkta påverkan och hyresgästernas avtryck som vi kan rå över.

Enligt väsentlighetsanalysen blev de viktigaste frågorna för Stockholmshem:

  • Hållbar ekonomi. Anledningen är att en hållbar ekonomi ses som grundläggande för verksamheten och samhället och är ett första led till att sedan kunna erbjuda en långsiktig bostadsförsörjning.
  • Hög affärsetik och antikorruption. I den bransch Stockholmshem verkar, inte minst i samband med byggverksamhet, är det viktigt att sätta affärsetik och arbetet mot korruption högt på agendan.
  • Trygghet och minskade sociala skillnader. Stockholmhem är en stor aktör på bostadsmarknaden och kan påverka och göra skillnad för invånarna i Stockholm.
  • Attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare i en sektor där det rådet brist på arbetskraft.

Till vår intressentanalys

Viktiga frågor i vår värdekedja och hur de hanteras

Nedan anges viktiga frågor kopplade till Stockholmshems värdekedja och väsentlighetsanalys, och vad bolaget gör för att hantera dessa.

Viktiga frågor i vår värdekedja
  Nyproduktion Uthyrning Förvaltning Underhåll Växande och förtätad stad
Viktiga frågor 

Klimatneutrala 2030

Trygghet och minskade skillnader mellan bostadsområden

Bostadsförsörjning

Områdesutveckling

Professionell beställare

Hög affärsetik och antikorruption

Sociala och rättvisa villkor

Nöjd kund

Hög affärsetik och antikorruption

Klimatneutrala 2030

Nöjd kund

Trygghet och minskade skillnader mellan bostadsområden

Områdesutveckling

Boendeinvolvering

Boendedialog

Hög affärsetik och antikorruption

Professionell beställare

Effektiv digitalisering

Klimatneutrala 2030

Trygghet och minskade skillnader mellan bostadsområden

Energieffektiviseringar

Boendeinvolvering

Boendedialog

Hög affärsetik och antikorruption

Professionell beställare

 

Klimatneutrala 2030

Trygghet och minskade skillnader mellan bostadsområden

Agenda 2030

Områdesutveckling

Våra arbetssätt

Miljöpolicy

Miljöprogram

Byggvarubedömningen

Hållbart byggande

Rättvist byggande

Projekteringsanvisningar

SHIS Bostad

Riktlinje för upphandling/LOU

Riktlinje för mutor och representation

Stockholmshusen

Attestinstruktioner

Internkontrollplan

Bostadsförmedlingen

Riktlinjer för mutor och representation

Attestinstruktioner

Rutiner för andrahandsuthyrning

Internkontrollplan

Miljöpolicy

Arbetsmiljöarbete

Process för säkra och funktionella fastigheter

Områdesutvecklingsprojekt

Riktlinjer för mutor och representation

Riktlinje för upphandling/ LOU

Attestinstruktioner

Internkontrollplan

 

Miljöpolicy

Arbetsmiljöarbete

Byggvarubedömningen

Process för samråd och hyresgästinflytande

Riktlinjer för mutor och representation

Riktlinje för upphandling/LOU

Attestinstruktioner

Internkontrollplan

Projekteringsanvisningar

Underhållsplan

Miljöpolicy

Områdesutvecklingsprojekt

Trygghetsprogram

Dialoger med medborgare