Man i varselkläder på utbränd vind som saknar tak.

Risker och utmaningar

Stockholmshem genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys. Modellen som används för detta är gemensam för Stockholms stads bolag och förvaltningar. Utifrån den tas åtgärdsplaner fram. Nedan presenteras några risker och hur bolaget arbetar med dessa.

Bränder

Omfattande bränder innebär risk för liv, hälsa och miljö samt medför stora skador och kostnader för bolaget och dess kunder. Stockholmshem arbetar löpande och systematiskt med allt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär bland annat att kontrollera att alla brandceller är täta, att utrymningsvägar fungerar som de ska samt är fria från hindrande föremål, och att rökgasluckor fungerar. Vi informerar löpande boende via webbplats och hyresgästtidning. Därutöver samarbetar vi med brandförsvaret i särskilt riktade informationssatsningar.

Arbetet innebär också att arbeta proaktivt med installation av spisvakter men även att ha koll på marknaden och framtidens innovativa lösningar. För att slå ett slag för innovation och för bättre framtida brandsäkerhet i bostäder deltog Stockholmshem som partner till Brandskyddsföreningen i projektet Brinnovation.

Sociala risker

Stockholmshem har ett brett fastighetsbestånd och i vissa områden finns risk för social oro. För att minska sociala klyftor bidrar Stockholmshem med arbetsmarknadssatsningar, som partner i Stockholms stads satsning med lokala utvecklingsprogram samt som aktiv upphandlande myndighet för att minska risken för svart arbetskraft.

Högkonjunkturen inom bygg i Sverige har lett till brist på arbetskraft och tyvärr förekommer allt oftare misstankar om fusk i branschen. År 2017 beslutade Stockholmshem att ta täten i arbetet för ett mer rättvist byggande. Under 2018 utvecklade och införde vi Rättvist byggande, där vi genom särskilda kontroller följer upp att ingångna avtal följs, att arbetande på våra byggen jobbar med rätt villkor samt att anlitade entreprenörer följer gällande lagar och regelverk för sund konkurrens på lika villkor. Vi är ingen tillsynsmyndighet och är begränsade till våra byggen, därför har vi lyft vårt arbete i offentliga forum och uppmanat hela branschen att ta samma ansvar för ett rättvist byggande. Från och med 2019 har även SISAB, AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder anslutit till arbetet.

Hot, våld och annan brottslighet

I arbetet på Stockholmshem möter medarbetare ibland hotfulla personer. Under året har vi uppdaterat våra rutiner för situationer där hot och våld uppstår. All personal genomgår regelbundet en utbildning för att få kännedom om och verktyg för den här typen av situationer. Den utbildningen håller vi på att uppdatera.

För att göra Stockholmshems bostadsområden ännu säkrare installerar vi något vi kallar trygghetspaket. I trygghetspaketen ingår bland annat bättre eller utökad belysning, transparanta förrådslösningar och nya låssystem, som minskar risken att obehöriga kommer in i fastigheterna. Utöver den tillsyn och service som ingår i vår löpande förvaltning har Stockholmshem en egen trygghetsbil, bemannad med väktare, som alla kvällar och nätter, året om, åker runt i våra områden och kontrollerar dörrar, lås och belysning.

Olyckor

Arbetsmiljöolyckor och andra olyckor i anslutning till våra fastigheter är en realitet som vi arbetar aktivt för att förebygga. Bland annat ställer vi krav då vi upphandlingar externa entreprenörer. Kraven gäller till exempel arbetsmiljö och rondering av våra hyresgästers boendemiljö. Vi stäler också krav på att entreprenörens medarbetare går arbetsmiljöutbildningar och använder avsedd skyddsutrustning.

Klimatrisk

Klimatförändringar ökar risken för ökade vattenflöden, vattennivåer, försämrad markstabilitet samt temperaturförändringar. Stockholmshem arbetar löpande med att bedöma var i vårt bestånd vi behöver vidta åtgärder för att klimatanpassa våra fastigheter. Vi samarbetar också med staden för att redan i tidiga skeden identifiera klimatrisker när vi bygger nytt. Det kan bland annat handla om gröna tak, som är en metod för att hantera problem som uppstår vid skyfall, eller utökad dagvattenhantering på gårdar.

Kompetensförsörjning

Under senare år har konkurrensen och rörlighet av arbetskraft ökat inom fastighetsbranschen. Därför blir det viktigare för Stockholmshem att kunna attrahera och behålla arbetskraft. Ett gott ledarskap är en av förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar bolaget med Stockholmshemschefen, ett program för att förbättra det aktiva och kommunikativa ledarskapet. Årligen görs en medarbetarenkät.

Ekonomiska risker

Politiska beslut rörande skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat. Störst inverkan har kostnader som energibeskattning, fastighetsskatter och tomträttsavgälder. Då bolaget till stor del är lånefinansierat föreligger även en ränterisk kopplat till upplåningen. Byggkostnadsutvecklingen är en väsentlig risk i bolagets arbete med att ha en hög takt i nyproduktion samt en ambitiös underhållsvolym i befintligt bestånd.

Framöver bedöms värdetillväxten främst komma från stigande hyror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav. Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande året. Det kvarstår en underliggande ”politisk osäkerhet” på investeringsmarknaden (ränteavdragsbegränsningar, paketeringsutredningen) som skapar viss oro och osäkerhet på den kommersiella fastighetsmarknaden.

Kränkande särbehandling, trakasserier och oegentligheter

På Stockholmshem vill vi ha goda arbetsförhållanden. Förutom att följa de lagar, normer och riktlinjer som finns ska Stockholmshem vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och vill stanna och utvecklas. Det är viktigt att ständigt jobba förebyggande med frågor som rör kränkande särbehandling, trakasserier, oegentligheter mm.

Vi har öppnat en brevlåda för så kallad visselblåsning. Dit har medarbetare möjlighet att vända sig om de upplever kränkningar, upptäcker oegentligheter eller är osäkra på vad som gäller och har frågor. Under året har vi gjort en utbildningsinsats för hela organisationen i form av en roadshow med föredrag och diskussioner. Ämnet kommer finnas med i vårt årshjul för utbildning och vi har tagit fram ett samtalsstöd som underlag till det fortsatta arbetet. Under 2020 planerar vi ett arbete med inriktning på värdegrunder.

Läs här om hur vi jobbar för att motverka de etiska riskerna kring förmedling av hyreskontrakt samt rutiner vid upphandling.