Fasader med orange cortenstål och ett grönskande träd

Fastigheternas värde

Värdeförändring

Efter justering för investeringar i nybyggnads- och värdehöjande ombyggnadsprojekt om 1 372 miljoner kronor återstår en värdeökning om 2 444 miljoner kronor under 2018. Värdeökningen motsvarar ca 5 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2020, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 5,6 procentenheter under 2019. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med drygt 34 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat med i genomsnitt 7,6 procent per år sedan 2015.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 55,2 (51,4) miljarder kronor. Detta motsvarar 27 495 (26 031) kronor per kvadratmeter.

Värdeutveckling 2015-2019
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2015 38 0500 7,7 20 563 7,6
2016 43 064 11,9 21 981 6,9
2017 47 161 9,5 23 809 8,3
2018 51 414 9,0 26 031 9,3
2019 55 230 7,4 27 495 5,6

 

Marknadsvärde fördelat på delområde
Stadsdel/delområde Marknadsvärde, Mnkr Andel, % Kr/kvm
Västra inre ytterstaden 3 416 6,1 32 288
Västra yttre ytterstaden 3 416 6,2 18 949
Västerort 6 804 12,3 23 856
Östermalm/Vasastaden 3 360 6,1 44 784
Södermalm/Kungsholmen 12 614 22,8 43 096
Innerstaden 15 974 28,9 40 848
Södre inre ytterstaden 12 742 23,1 34 938
Södra yttre ytterstaden 19 485 35,3 20 541
Söderort 32 227 58,4 24 539
Bebyggda fastigheter 55 055 99,6 27 795
Exploateringsfastigheter 225 0,4 5 294
Totalt 55 230 100 -

Känslighetsanalys

Fastigheternas totala marknadsvärde påverkas av de antaganden som görs. Genom att variera ett antal indata erhålls ett mått på känsligheten. En sänkning av direktavkastningen med 0,25 procentenheter ger en höjning av marknadsvärdet med 4,5 miljarder kronor och en lika stor ökning av direktavkastningen minskar marknadsvärdet med 4,0 miljarder kronor.

Känslighetsanalys av värdepåverkan på marknadsvärde
  Marknadsvärde Värdepåverkan, % Värdepåverkan, Mnkr
Direktavkastning +0,25 % -7,6 -4 200
Direktavkastning -0,25 % +8,8 4 900
Bostadshyra +0,25 kr/kvm +2,8 1 500

 

Bokfört värde

Det sammanlagda bokförda värdet på Stockholmshems fastigheter uppgick vid årsskiftet till 20 808 (18 762) miljoner kronor, vilket motsvarade 10 894 (9 940) kronor per kvadratmeter. Behovet av nedskrivning bedömdes utifrån den genomförda marknadsvärderingen. Inga fastigheter bedömdes ha marknadsvärde eller återvinningsvärde som i förhållande till det bokförda värdet föranledde behov av nedskrivning. Fastighetsbeståndets totala bokförda värde inklusive pågående projekt uppgick till 23 366 miljoner kronor, vilket motsvarade ca 42 procent av bedömt marknadsvärde.