Jämställdhet och mångfald

Stockholmshem ska vara en jämlik och jämställd arbetsplats. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter och därmed lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Den lönekartläggning som genomförs årligen visar inte på några osakliga löneskillnader mellan könen.

Stockholmshem hanterar i princip all rekrytering i egen regi och kan på så sätt, genom en kompetensbasred rekryteringsprocess säkerställa att rekryteringar genomförs på ett kvalitativt och objektivt sätt.

Könsfördelning tillsvidareanställda
Antal 2015 2016 2017 2018 2019
Kvinnor 129 130 153 146 149
Män 181 179 179 202 206
Totalt 310 319 332 348 355


Stockholmshems medarbetare mentorer för nyanlända

27 av bolagets medarbetare har under året ställt upp som Stockhomsmentorer för nyanlända stockholmare. Stockholmsmentor är en del i Stockholms stads satsning där olika aktörer i staden arbetar tillsammans för integration av nyanlända stockholmare. Det har Stockholmshem tagit fasta på och uppmuntrar sina medarbetare att bli mentorer, bland annat genom att bjuda på tiden för utbildning och en timme i månaden av arbetstiden för möten med adepten. Fler medarbetare har möjlighet att bli Stockholmsmentor nästa år.

Två leende kvinnor i en soffa
Elsa på Stockholmshem är mentor för Khava som kommer från Ryssland.