Kvinna kontrollerar elcentral.

Kompetensutveckling

Stort fokus har under året lagts på utveckling av arbetssätt och verktyg för att förtydliga och förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling för medarbetare och chefer.

En utbildningsplattform för e-learning har upphandlats där såväl digitala som lärarledda utbildningar kommer att läggas upp. Plattformen kommer även att innehålla en utvecklad on boarding-process så att nya medarbetare får en bättre introduktion till bolaget.

Som ett led i Stockholmshems digitaliseringsstrategi har medarbetare under året utbildats i nya system och verktyg. En satsning på kompetensutveckling har gjorts för både förvaltare och områdestekniker. 

Stockholmshems HR-chef genomförde tillsammans med bolagets säkerhetschef en ”visselblåsarturné” där de besökte alla enheter för en interaktiv utbildning kring regelverk och riktlinjer gällande representation, mutor och jäv samt hantering av bolagets egendom och sexuella trakasserier. I samband med utbildningen lanserades en ”visselblåsarbrevlåda” dit medarbetare kan vända sig om de uppfattar oegentligheter inom bolaget.

VD samlar en gång i månaden alla chefer för ett gemensamt chefsforum med fokus på information, chefsuppdraget och aktuella frågeställningar. Under året infördes även chefens årshjul som beskriver de personalrelaterade aktiviteter som medföljer chefsrollen. Målet är att förtydliga processerna och skapa ökad involvering. För att chefer ska kunna hålla bra samtal, ge feedback, sätta mål och ta sitt arbetsgivaransvar i olika frågor har ett utbildningspaket för chefer tagits fram. Utbildningarna kommer att rulla årligen med start 2020. Utbildningspaketet fokuserar på ledarutveckling och arbetsgivaransvar och kommer att ge ökade kunskaper i bland annat kommunikation, lönesättning, målstyrning, förändringsledning och rehabilitering.

Utöver större utbildningssatsningar har medarbetare och chefer under året erbjudits individanpassade kompetensutveckling utifrån intresse och behov.