Två män, varav en står bakom en dator i en reception.

Arbetsmiljö och hälsa

Som en del av Stockholms stad bidrar Stockholmshem till ett hållbart Stockholm. Stockholmshem utgår från stadens gemensamma personalpolicy för att beskriva förhållningssätt inom olika områden, vilka förväntningar och krav vi som arbetsgivare har på medarbetare och chefer och vad de kan förvänta sig av bolaget som arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicy och riktlinjer inom arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, mutor och representation, rehabilitering och kränkande särbehandling följs upp och revideras årligen.

Genom att systematiskt undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker och genomföra åtgärder arbetar Stockholmshem med att förhindra och förebygga ohälsa och olycksfall. Bolaget har under året arbetat aktivt för att öka frisknärvaron och chefsansvaret gällande rehab och korttidsfrånvaro har förtydligats. Omtankessamtal för medarbetare med hög sjukfrånvaro har införts med stöd från HR. I årets medarbetarenkät uppger 91 procent att ”Min chef visar förtroende för mig som medarbetare” och 89 procent att ”Min chef stöttar mig när jag ber om det”. Alla chefer fick under året utbildning i arbetsmiljö.

Att satsa på friskvård och hälsoarbete är ett sätt för Stockholmshem att verka för ett hållbart arbetsliv med friskare medarbetare. Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdsbidrag på 5 000 per år. Det gör det möjligt att välja mellan ett brett utbud av olika hälsoaktiviteter. Drygt 79 (72,5) procent av Stockholmshems medarbetare utnyttjade någon friskvårdsförmån under året.

God arbetsmiljö ska omfatta alla anställda, även inhyrd personal och entreprenörer och en uppförandekod för leverantörer togs fram under året.

Lägre sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron minskade något från föregående år och uppgick under 2019 till 3,9 (4,0) procent. Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser. Ytterligare förebyggande insatser sker i samarbete med företagshälsovården.