Snöig park med lekstuga

Om redovisningen/GRI-index

För att bedriva en hållbar verksamhet som är bra för hyresgäster, medarbetare, ägare och samhället integrerar Stockholmshem hållbarhetsaspekter i alla delar av bolaget. Som en del av Stockholms stad och koncernen Stockholms Stadshus AB följer vi också ett antal av FNs globala hållbarhetsmål.

Hållbarhetsredovisningen ingår i Stockholmshems Års- och Hållbarhetsredovisning. Stockholmshem redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standards nivå ”core” som beskriver hur Stockholmshem har arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2019. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog och väsentlighetsanalys. Rapportering sker per kalenderår och redovisningen avser perioden 1 januari till 31 december 2019.

Redovisningen omfattar moderbolaget, inte dotterbolagen Västertorp Energi AB (energi), AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät). 

Informationen i denna digitala redovisning är inte granskad av tredje part. Hållbarhetsrapport enligt ÅRL:s krav finns i separat pdf-dokument som finns att ladda ner här.

Kontaktperson för redovisningen: Johanna Wikander, hållbarhetschef. E-post: johanna.wikander@stockholmshem.se. Telefon: 076-123 91 07.

GRI-index
 

Organisationsprofil

 Kommentar

102-1

Organisationens namn

AB Stockholmshem 

102-2

Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

Det här är Stockholmshem

102-3

Lokalisering av organisationens huvudkontor

Stockholm 

102-4

Lokalisering av organisationens verksamhet/-er

Stockholm, Fastighetsinnehav

102-5

Ägarstruktur och företagsform

Ägare

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

Omvärld och marknad, Våra hyresgäster

102-7

Den redovisande organisationens storlek

Stockholmshems Årsredovisning och hållbarhetsrapport.pdf

102-8

Information om personalstyrka och annan arbetskraft, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön

Attraktiv arbetsgivare

102-9

Beskrivning av organisationens leverantörskedja

Affärsetik

102-10

Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under redovisningsperioden

Inga väsentliga förändringar har skett under året. 

102-11

Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen

Miljö och Klimat, Tryggt och säkert boende

102-12

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer

Klimatpakten, Klimatinitiativet, Integrationspakten, Byggvarubedömningen, ISO 14001, Rättvist byggande, Brandvärdar (SSBF), Läxhjälpen 

102-13

Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer

Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggvarubedömingen, Sustainable Innovations, IQ Samhällsbyggnad, HBV, Sweden Green Building Council (SGBC), Byggherrarna

 

Strategi

 

102-14

Uttalande från senior befattningshavare

VD-ord

 

Etik och integritet

102-16

Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för uppförande

Attraktiv arbetsgivare, Affärsetik

 

Styrning

 

102-18

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

Verksamhetsstyrning, Styrning och ägardirektiv

 

Kommunikation och intressenter

102-40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

Intressentanalys

102-41

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

100%

102-42

Beskrivning av identifiering och urval av intressenter

Intressentanalys 

102-43

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter

Intressentanalys 

102-44

Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 

Intressentanalys 

 

Tillvägagångssätt för redovisning

102-45

Enheter som inkluderas i organisationensfinansiella rapport 

Om redovisningen/GRI-index, Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019.pdf 

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar

Värdekedja och intressenter

102-47

Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som definierats 

Värdekedja och intressenterKlimatneutrala 2030, Hållbara bostadsområden, Omvärld och marknad, Nyproduktion och ombyggnad, Våra fastigheterTryggt och säkert boende, Attraktiv arbetsgivare

102-48

Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar ochskälen för sådana förändringar

Värdekedja och intressenter

102-49

Väsentliga förändringar som gjorts i redovisningen sedan föregående redovisningsperiod

Ej aktuellt

102-50 

Redovisningsperiod 

Om redovisningen/GRI-index 

102-51 

Datum för publicering av den senaste redovisningsperioden

9 mars 2019 

102-52 

Redovisningscykel 

Årlig redovisning

102-53 

Kontaktperson för redovisningen 

Om redovisningen/GRI-index 

102-54 

Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivårer 

Om redovisningen/GRI-index 

102-55

GRI-index 

Om redovisningen/GRI-index  

102-56 

Redogörelse för externt bestyrkande 

Rapporten är ej externt bestyrkt 

 

Styrning

103-1 

Beskrivning av den väsentliga frågan och avgränsning

Värdekedja och intressenterKlimatneutrala 2030, Hållbara bostadsområden, Omvärld och marknad, Nyproduktion och ombyggnad, Våra fastigheterTryggt och säkert boende, Attraktiv arbetsgivare

103-2 

Styrning av frågan 

Värdekedja och intressenterKlimatneutrala 2030, Hållbara bostadsområden, Omvärld och marknad, Nyproduktion och ombyggnad, Våra fastigheterTryggt och säkert boende, Attraktiv arbetsgivare

103-3 

Utvärdering av styrningen 

Värdekedja och intressenterKlimatneutrala 2030, Hållbara bostadsområden, Omvärld och marknad, Nyproduktion och ombyggnad, Våra fastigheterTryggt och säkert boende, Attraktiv arbetsgivare

 

Ämnesspecifika upplysningar 

GRI 200

Ekonomi

 

201

Ekonomiskt resultat

 
 

Egen upplysning (Årlig avkastning, Soliditet)

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019.pdf

 

Egen indikator under framtagande

Klimatanpassning

205

Anti-korruption

 
 

Andel av personalstyrkan som har utbildats i organisationens policyer och rutiner mot korruption

Affärsetik

GRI 300

Miljö 

 

302

Energi

 

302-1 

Energiförbrukning inom organisationen 

Klimatneutrala 2030

302-3 

Energiintensitet 

Klimatneutrala 2030

302-4 

Minskad energikonsumtion 

Klimatneutrala 2030

305

Utsläpp

305-1 

Direkta utsläpp (Scope 1) 

Klimatneutrala 2030

305-2 

Indirekta utsläpp (Scope 2) 

Klimatneutrala 2030

 

Effektiv resurshantering

 

Egen upplysning (antal hushåll med möjlighet att sortera matavfall)

Resurseffektiva kretslopp

GRI 400

Social påverkan

413

Lokalsamhället

 

413-1 

Verksamhet med påverkan på lokalsamhället, inkl påverkansanalys och utvecklingsprogram

Hållbara bostadsområden, Intressentanalys

416

Kunders hälsa och säkerhet 

416-2

Antal fall där produkter och tjänster utgjort en risk för kundens hälsa och säkerhet

Tryggt och säkert boende

 

Vara en attraktiv arbetsgivare

 

Egen upplysning (Nyckeltalsinstitutets branschjämförelse)

Attraktiv arbetsgivare