Matavfall i diskho sköljs ner i matavfallskvarn.

Resurseffektiva kretslopp

Att Stockholmshems hyresgäster kan källsortera sitt avfall där de bor är viktigt för att vi alla ska kunna bidra till ett samhälle som använder sina resurser mer effektivt. I de flesta områden finns miljörum med ett antal fraktioner för förpackningar, bland annat papper, plast, metall och glas. Oftast finns också behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot.

Stockholmshems långsiktiga målsättning är att det ska vara möjligt för alla hyresgäster att sortera sitt matavfall. 2019 kan drygt 16 600 (av totalt närmare 28 000) av våra hushåll sortera sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall. Den stora höjningen från föregående år beror bland annat på att vissa områden har anslutits via sopsugsanläggningar samt att arbeten som påbörjades under 2018, driftsattes under 2019. Vi fortsätter att stadigt öka möjligheten till matavfallssortering i vårt bostadsbestånd.

Gemensamma avfallskrav för Stockholms kommunala fastighetsbolag 

För att sända en tydlig signal till marknaden att vi har ett starkt fokus på att förebygga och återvinna avfall från våra byggarbetsplatser, tog Stockholms kommunala fastighetsbolag fram gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt under året. Rutiner för hur mängden avfall ska minimeras, nivåer för materialåtervinning och andelen deponi samt ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen är några av kraven.

Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

Gröna Solberga

Under 2019 fortsatte vi projektsamarbetet med miljöinstitutet IVL och arbetet med gröna testbäddar i Solberga. Projektet går under namnet Gröna Solberga och genomfördes inom ramen för EU-projektet Grön BoStad. Det fokuserar på att tillsammans med mindre företagare hitta lösningar kring lokal dagvattenhantering, energifrågor samt hantering av mat- och parkavfall. Företagarna presenterar ett antal innovativa lösningar där hyresgäster bjuds in att delta på olika sätt när möjlighet finns.

Stockholmshems främsta fokus i projektet Gröna Solberga är att få med oss hyresgäster i vårt hållbarhetsarbete. Flera hyresgäster är engagerade i olika lösningar, framför allt stadsodling.

Samarbete med Emmaus och Human Bridge

Hela 88,4 ton kläder och textilier samlades in under 2019 genom Emmaus och Human Bridges 40 insamlingslådor som är utplacerade i våra områden. Fler lådor och ett stort ökat intresse bland hyresgästerna gör att insamlingarna har ökat, hos Emmaus har de nästan fördubblats (en ökning med 89 procent).

Återvinning på modet! På 40 platser i våra områden har vi i samarbete med Emmaus och Human Bridge ställt ut kärl för återvinning av textilier.