Höstfärgad trädkrona mot gråa skyar.

Klimatanpassning

Pågående klimatförändringar ger Stockholms stad och oss som fastighetsägare nya utmaningar. Stockholm kommer att bli blötare och varmare. Stockholmshem har därför påbörjat arbete med att bedöma var det kan behöva vidtas åtgärder för att klimatanpassa fastigheter för att de inte ska drabbas negativt vid stora regn eller höga temperaturer på sommaren.

Vid stora markprojekt görs en bedömning av de ekosystemtjänster som finns i fastigheten. Inom bedömningen görs även en analys av utemiljöns kvalitet och hur det lokala omhändertagandet av vatten ska ske i fastigheten. Med klimatförändringar kommer också vikten av att behålla grönstruktur som träd, buskar och gräsmattor för att minska temperaturen i staden. Det gröna utgör en central del av ekosystemtjänsterna då det ger oss viktig skugga, lä och dagvattenfördröjning.

I ett förändrat och varmare klimat kommer vatten av vara en allt viktigare resurs. Det är därför viktigt att försäkra oss om att vi använder dricksvatten som resurs effektivt. Traditionellt har tillgången på vatten av god kvalitet varit en självklarhet i Sverige och därför har inte frågan varit i fokus för Stockholmshem. Vi ser dock att vi framöver behöver arbeta mer med denna fråga.