Lyftkran med Stockholmshemsskylt

Större nyproduktionsprojekt

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under 2019 färdigställdes 293 (170) lägenheter. De flesta byggdes vid Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och i närförorter som Liljeholmen och Bromma. De totala projektkostnaderna uppgick till cirka 1 085 (1 188) miljoner kronor. 

Dessutom färdigställdes 50 (356) tillfälliga bostäder för nyanlända under året.

Färdigställda lägenheter 2019
Stadsdel Fastighet Område Antal lgh
Norra Djurgårdsstaden Backåkra 2 263 43
Bromma, Annedal Sämjan 2 242 73
Liljeholmen Syllen 3 248 55
Hammarby sjöstad Vågdalen 265 83
Tillskapade lägenheter i ombyggnadsprojekt 29

Vi började bygga 589 (273) lägenheter 2019, varav 160 tillfälliga bostäder för nyanlända. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick pågående nyproduktion till 1 141 (1 174) lägenheter, varav 110 tillfälliga bostäder.

Pågående nybyggnad 2019
Stadsdel Fastighet Område Antal lgh
Mariehäll Sämjan 2 242 166
Mariehäll Linaberg 19 242 131
Södermalm Rosenlundsparken 260 129
Hammarby sjöstad Vågdalen 265 30
Årsta Sävlången 075 82
Årsta Idlången 075 78
Enskede Fjärdingsmannen 1 010 158
Rågsved Hagsätravägen 066 102
Solberga Karneolen 082 80
Gröndal Bottenstocken 11 036 75

Under 2020 beräknar vi färdigställa cirka 450 lägenheter. Under året har 160 (220) lägenheter i tillfälliga bostäder för nyanlända påbörjats och 50 (356) har färdigställts.

Under 2019 fick Stockholmshem 4 (3) markanvisningar motsvarande 530 lägenheter. Vi fick positivt planbesked om cirka 600 lägenheter inom egna fastigheter. Utöver dessa har Stockholmshem sökt markanvisning för cirka 1 200 lägenheter.

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har en hög ambitionsnivå för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället.

Ett stort arbete läggs på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial. Fokus har ökat på att minska koldioxidutsläpp vid nyproduktion. Bland annat har en rutin införts att LCA-beräkna samtliga projekt – en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Under året har ett projekt startat med prefabricerade trämoduler.

Antalet beräknade byggstarter under 2020 är cirka 600 (589). Stockholmshem har under åren 2012-2019 startat cirka 3 346 lägenheter, i snitt cirka 480 lägenheter per år. Ägardirektiven anger bland annat att vi från 2020 varje år ska starta cirka 500 lägenheter. Staden har målsättningen att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år till 2025 och ser stadens bostadsbolag som viktiga aktörer i detta arbete.

Arbetet med att söka markanvisningar har kraftigt intensifierats sedan 2016 och under 2019 har ett arbete genomförts att effektivisera och förbättra interna rutiner med gott resultat. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt. Under året förvärvades ett projekt omfattande 84 lägenheter av Maxera Bostad. Projektet såldes vidare till Familjebostäder.

Vi inventerar också kontinuerligt våra befintliga fastigheter och bedömer möjligheten att bygga nytt på egen mark, eventuellt med komplettering på angränsande kommunal mark. Sedan 2016 bedrivs också ett samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder med syfte att intensifiera och samordna ackvisitionsarbetet, ett arbete som fortgår också under 2020. Även arbetet med Stockholmshusen innebär ökade insatser för anskaffning av byggrätter. Under året startade Stockholmshem två Stockholmshusprojekt, kvarteret Fallbrickan i Rågsved med 102 lägenheter och kvarteret Karneolen i Solberga med 80 lägenheter.

I och med det ökade trycket på student- och ungdomsbostäder kan nya möjligheter till förtätning på egen mark öppna sig eftersom mindre yta behöver tas i anspråk. Även möjligheten att uppföra tillfälliga bostäder för nyanlända, studenter och ungdomar på mark som står i träda inför exploatering, ger nya förutsättningar för att snabbt tillskapa nya bostäder. Under 2020 planeras för att starta cirka 80 tillfälliga modulbostäder för nyanlända.

Vi har också en löpande dialog med SHIS Bostäder (Stockholm stads bostadssociala resurs) för att bidra till att tillgodose deras behov av bostäder. Under 2019 byggstartades ett projekt med 43 lägenheter och Stockholmshem fick markanvisningar för 205 lägenheter i två projekt åt SHIS.

Planerade projekt för 2020
Stadsdel Fastighet Antal lgh
Bromma Örtuglandet 96
Västertorp Fotsacken 91
Kungsholmen Tjället 8 166
Södermalm Persikan 155
Skärholmen Måsholmen 21 100

Värdet för 2020 är planerade byggstarter