Två hyresgäster källsorterar i ett miljörum.

Intressentanalys

Stockholmshem har många viktiga intressentgrupper. Listan över de viktigaste intressenterna har utarbetats i dialog med de övriga allmännyttiga bolagen inom Stockholms stad – Svenska bostäder och Familjebostäder. Det är viktigt för Stockholmshem att vara lyhörd inför intressenternas förväntningar på bolaget avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dialoger med våra intressenter sker löpande i olika mötesforum. För att också få en bild av förväntningar inom bredare intressentgrupper skickas enkäter ut till medarbetare och hyresgäster. Utifrån dessa underlag har vi gjort en intressentanalys för att få en tydlig bild av vilka frågor vi behöver arbeta med.

Nedan ser du vilka frågor som enskilda intressenter lyfter och hur Stockholmshem arbetar med dessa.

Intressenter Kanaler för dialog Viktiga frågor Aktiviteter 2019 Planerad aktivitet 2020

Bostadshyresgäster

 

Information i trapphus

Kundundersökning

Boendeenkäter

Samrådsmöten

Dialogmöten

Workshops

Kundtjänst, kundvärdar, kundförvaltare

Webbsida

Sociala medier

Trygghet

Områdesutveckling

Rent och snyggt

Matavfall

Underhåll i lägenhet

Felavhjälpning

Klagomålshantering

Säkra och funktionella fastigheter

Mobilitet

Trygghetspaket i samband med upprustningar – bl a bättre belysning och lås

Två platsspecifika utemiljöprojekt med stöd från Boverket

Utökad matavfallsinsamling

Kvartersvärdar håller rent och snyggt i bostadsområden

Ronderingar har utvecklats utifrån objekt och årstidsspecifika behov.

Taktiska planer för trygghet och minskade sociala skillnader mellan våra bostadsområden

Taktisk plan för nöjda kunder

Ett platsspecifikt utemiljöprojekt med stöd från Boverket

Ta fram bemötanderiktlinjer och kommunicera dem internt.

Projekt utöka mobilitetstjänster

Lokalhyresgäster

 

Kundförvaltare, kundtjänst

Lokaluthyrare

Webbsida

Sociala medier

Rimlig hyresnivå

Hyreskontrakt som ger lokalhyresgäst handlingsfrihet

Möjlighet till snabb kontakt med förvaltning

Avfallshantering

En centrumstudie har genomförts

Arbetssätt för att ta emot SHIS hyresgäster har utvecklats

Utifrån centrumstudien ta fram en plan för att utveckla centrum och lokaler med eftersatt underhåll

Taktisk plan lokaler

Medarbetare

 

Medarbetarundersökning

Arbetsmiljöombud

Fackliga samråd

Utvecklingssamtal

Lönesamtal

Utbildningstillfällen

Visselblåsarbrevlådan

Hälsa och välbefinnande

Friskvårdsbidrag

Jämställdhet

Arbetsvillkor

Mångfald

Minska korruption

Nya arbetssätt

Kompetensutveckling

Moderniserade kontor

Indviduell och företagsövergripande kompetensutveckling, t ex utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsrätt för chefer och skyddsombud samt miljöintroduktionsutbildning för alla anställda.

Mentorskapsprogram

Utveckling av förmåner för medarbetare

Visselblåsarutbildning med alla medarbetare.

Workshop i värderingsarbete för alla anställda.

Workshops inför ombyggnad av huvudkontoret

Ta fram riktlinjer för mottagande av praktikanter.

Ägare

 

Styrelsemöten

Dialog med VD

Styrelsekonferens

Årsredovisning

Nyproducera bostäder

Tryggt och säkert boende

Bostäder åt SHIS

Energi och klimat

Hållbarhetsfrågor

Balans i ekonomin

Invigning av Stockholmshems första "Stockholmshus”

Det första projektet med utvecklat arbetssätt för att öka barns inflytande inför upprustningar av gårdar har genomförts

Byggstart av flera Stockholmshus

Byggstart av projekt i nyproduktion

Energibesparingsprogram

Agenda 2030

Taktisk plan trygghet

Hyresgästföreningen

 

Hyresförhandlingar

Samrådsmöten

Rimliga hyror

Boendeinflytande

Områdesinflytande

Principavtal undertecknat med Hyresgästföreningar om systematiserad hyressättning.

Ett antal lägenheter inventerade till grund för poängjustering för systematiserad hyressättning.

Hyresförhandlingar

Projekt med lokala hyresgästföreningar i våra bostadsområden

Utveckling av systematiserad hyressättning

Leverantörer

 

Upphandlingar

Löpande dialog och kontroller under avtalstid

Avtalsuppföljningsmöten

 

LOU

Korrekta avtal med balanserade avtalskrav

Professionell beställare

Antikorruption

Mänskliga rättigheter

"Rättvist byggande" utökades och Svenska Bostäder, Familjebostäder och SISAB involverades 

Miljö- och sociala klassificeringar inför upphandlingar

Miljö- och sociala klassificeringar inför upphandlingar utvecklas

Stockholms stad

 

Samverkan i projekt

Möten kring stadens krav på Stockholmshem

Nätverksmöten med stadens bolag och förvaltningar

Remisser

Deltagande i stadens workshops och seminarier

Aktiv aktör i stadsdelar

God dialog

Socialt ansvar
för utsatta grupper

Samarbeten i projekt med stadens bolag och förvaltningar

Ny modell för sommarlovsaktiviteter i samarbete med Svenska Bostäder och Familjebostäder

Stockholmsmentor i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen

Fortsätta arbetet med att utveckla erbjudandet om sommarlovsaktiviteter

Hitta flera samarbetsformer med stadens bolag och förvaltningar

Branschorganisationer

 

Medlemsmöten och nätverk via Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta

 

Hyressättning

Kompetensförsörjning

Omvärldsbevakning
miljö och energi

Arbete för att hitta ny byggkapacitet utomlands tillsammans med Svenska Bostäder och Familjebostäder

Deltog i Allmännyttans digitaliseringsinitativ

Samverkan i utvecklingsfrågor