Våra lokalhyresgäster

 De fem största hyresgästerna hyr 21 (20) procent av den totala lokalarean och svarar för 31 (31) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Största hyresgästen är Stockholms stad som genererar 23 (24) procent av lokalhyresintäkterna. De flesta lokalhyresgästerna hyr dock förhållandevis små lokaler,då  över 70 procent av lokalerna, inklusive förråd, är mindre än 50 kvadratmeter. I de mindre lokalerna bedriver hyresgästerna framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, vård, omsorg och utbildning. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör.

Hyrestiderna varierar stort inom lokalbeståndet. Mer än 40 procent av lokalhyresgästerna har hyrt sin lokal kortare tid än fem år samtidigt som nästan lika många, 37 procent, har hyrt sin lokal längre än tio år.

De fem största hyresgästerna
Hyresgäst Area, kvm Hyresintäkter andel %
Stockholm Stad 30 169 23%
Coop Sverige Fastigheter AB 3 130 2%
Bea Livsmedel AB 4 095 2%
ICA Sverige AB / ICA Fastigheter Sverige AB 2 2776 2%
Nya Alexandra Hotell 1 945 1%
Totalt 42 115  31%

Hyreskontraktens löptid - Hur länge Stockholmshems lokalhyresgäster har hyrt sin lokal, i procent

STAPELDIAGRAM HÄR

Hyreskontraktets löptid, andel av totalt hyresvärde, i procent

STAPELDIAGRAM HÄR

Hyresintäkter

Stockholmshems lokalhyresintäkter ökade under 2015 till 172 (165) miljoner kronor. Lokalhyresintäkterna motsvarar 8 (8) procent av Stockholmshems totala omsättning. Utvecklingen av Stockholmshems lokalhyresintäkter följer i genomsnitt konsumentprisindex. Under 2015 var intäktsnivån per kvadratmeter 975 kronor.

Lokalhyresintäkter

PAJDIAGRAM HÄR

Uthyrning och vakanser

Vid årsskiftet 2015 låg vakansgraden på 9,2 (8,4) procent. Totalt nytecknades 297 (299) lokalkontrakt under året. Över hälften av lokalerna, framför allt små lager- och hobbylokaler, är uthyrda med ettårskontrakt, vilket innebär att ett stort antal hyreskontrakt förlängs årligen. Uthyrningen av lokaler sköts, i likhet med bostäder, av en specialiserad uthyrningsenhet. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats. Marknadsföring sker vid behov även via annonser och riktad lokalskyltning. Under 2015 fortsatte ett arbete med att vidareutveckla arbetet med uthyrning, förvaltning och marknadsföring av lokalerna.