Årsredovisning 2015

Resultatet efter finansnetto uppgick till 363 (285). Årets resultat efter skatt uppgick till 292 (225) miljoner kronor.

Nyproduktionen omfattade 547 färdigställda och 1340 pågående lägenheter.

Hyresförhandlingarna under året resulterade i ett tvåårsavtal med en årlig höjning på 0,68 procent från den 1 januari 2016 och 0,68 procent den 1 januari 2017.

Investeringarna uppgick till totalt 2 109 mnkr, varav 1 290 mnkr avsåg nyproduktion.

Fastighetsförvärven bestod av bostadsprojekt för nybyggnad och tillskottsmark genom fastighetsreglering och uppgick till drygt 80 mnkr inklusive stämpelskatt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 649 (559) mnkr.