Hållbarhet och miljö

Ny enhet för ökat fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på Stockholmshem

Stockholmshem har valt att certifiera det ekologiska miljöarbetet enligt ISO 14001 för att uppnå systematisk och långsiktig utveckling. Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt förenligt med en hållbar utveckling.

Stockholmshem följer Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 med följande sex målområden: miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, miljöeffektiv avfallshantering, hållbar användning av mark och vatten och sund inomhusmiljö. Läs om dessa via länkarna i vänsterspalten.

Året 2015

Under året har Stockholmshem tillsammans med de övriga bostadsbolagen i staden tagit fram en CSR-strategi för social hållbarhet.

Utvecklingsprojektet Resurseffektiva Hökarängen, inom ramen för Hållbara Hökarängen, avslutades vid halvårsskiftet och ingår nu i områdets förvaltning. Utöver den omfattande forskningsrapporten har en bok givits ut om projektet.

Töfsingdalen,  vårt första projekt i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden, färdigställdes under året. Det andra projektet i området, Hornslandet, är i full produktion och inflyttning sker med start under 2017. Vårt tredje projekt i Norra Djurgårdsstaden, Brofästet, har en planerad byggstart 2017. Projektet vann en projekttävling som bästa plusenergihuset i konkurrens med 15 andra exploatörer.

Arbetet med de stora hållbarhetsprojekten Bagarmossen Smartup och EU-projektet GrowSmarter, som startades upp under 2014, pågår med full kraft.

Stockholmshem har på uppdrag av staden medverkat i framtagandet av ett nytt miljöprogram i Stockholm, som gäller för perioden 2016-2019.

Energianvändningen för värme och varmvatten i verksamheten har under året minskat med två procent, men på grund av ökad användning av fjärrvärme i uppvärmningen, och därtill fjärrvärmens försämrade klimatnyckeltal, har utsläppen av koldioxid ökat med ett kilo per kvadratmeter till 18 kg/m2 BOA/LOA. Utsläppen är på en låg nivå och har minskat med 30 procent sedan 2010. Ett omfattande arbete sker för att effektivisera fastighetsdriften och därmed minska energianvändningen och sänka driftskostnaden.

Drivmedelsförbrukningen till driftfordonen fortsätter att minska till följd av den genomförda omorganisationen. Nedgången blev 18 procent under 2015.

Ytterligare förutsättningar har skapats för matavfallsinsamling i ett stort antal fastigheter, främst genom insamlingsmetoden Gröna påsen.

Ett hållbart, efterfrågat, kvalitativt och miljövänligt sortiment för tillval och lägenhetsunderhåll har tagits fram under året.

 

 

Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden. Visionsbild: Tengbom

 

 

Nyproduktion

I aktuella nyproduktionsprojekt av bostäder ingår även ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm, i Årstadal och i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga planeras vara färdigställda under 2016.

Stockholmshems lokaler

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 523 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på 199 292 kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad.

Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2015.

Under 2015 avslutades en omfattande inventering av beståndet som resulterade i att nya möjliga lokalytor i framförallt källare och på vindar kunde identifieras. Dessa i ordningsställs successivt för uthyrning. Främst som små förråd och lager. Lokaler som iordningställts under året bidrog till att den uthyrbara ytan totalt sett ökade med omkring 1 700 kvadratmeter under året.

Stockholmshems lokalbestånd 2015
Lokaltyp Antal Area, kvm Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 254 31 873 16% 7,0%
Kontor 381 45 325 17% 24%
Förråd 899 5 229 51% 1%
Hantverk 247 12 917 18% 2%
Butik 220 32 570 6% 22%
Förskola, skola, fritids 70 28 438 4% 23%
Föreningslokal 132 14 365 3% 3%
Restaurang 35 6 126 0,3% 5,3%
Konstnärslokal och ateljé 58 3 744 12% 1%
Övrigt 225 18 640 7% 12%
Totalt 3 523 199 292  9,2% 100%