Organisation och medarbetare

Fortsatt utveckling av smarta och effektiva arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar och kundnära relationer.

Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnade, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Företagets organisation ska bidra till:

  • Smarta arbetssätt, mer samarbete och lärande
  • Kund- och fastighetsnära förvaltning med tydligt resultatansvar
  • Både personliga kundrelationer och effektiv service
  • Fokus på varumärke och marknadsföring
  • Modernt och effektivt affärs- och förvaltningsstöd
Organisationschema

Utblick 2016

Vid årsskiftet införs en förändring av organisationen på huvudkontoret. Affärsstöd som tidigare samlat administrativt stödjande funktioner försvinner och VD-staben utökas med enheterna HR och IT, säkerhets- och försäkringssamordning samt juridiska frågor. Upphandlingsenheten förs över till Bygg & Teknik där de stora ramavtalen upphandlas. Enheten för internservice förs över till kundtjänst inom avdelningen Kommunikation och Marknad. En ekonomiavdelning direkt underställd VD bildas. Enheten för inkasso förs över till redovisningsenheten inom ekonomiavdelningen.

Den planerade flytten av Stockholmshems huvudkontor till Skärholmen har startats upp  och går under 2016 in i en mer operativ fas. Uppföljning av arbetssätt och roller i organisationen fortsätter och förfinas inom bolagets verksamhetsnära processer. Stockholmshems utökade uppdrag inom nyproduktion har fortsatt fokus inom kommande år. Den långsiktiga underhållsplanering fortsätter att vara en av Stockholmshems mest strategiska frågor där det krävs god balans mellan affärsmässighet, teknik och kundfokus.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att prioriteras under kommande år.

För att attrahera nya medarbetare i den hårda konkurrensen  om arbetskraft inom byggsektorn kommer Stockholmshem att prioritera arbetet med ”Employer branding”. Det interna varumärkesarbetet är grundläggande och stort fokus kommer också läggas på chefs- och medarbetarutveckling kring samarbete, kommunikation, mångfald, delaktighet och arbetsglädje. För att attrahera morgondagens arbetskraft ökar bolaget sitt mottagande av praktikanter från bland annat gymnasie- och yrkeshögskolor. 

 

Nyproduktion

I aktuella nyproduktionsprojekt av bostäder ingår även ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm, i Årstadal och i Norra Djurgårdsstaden. Samtliga planeras vara färdigställda under 2016.

Stockholmshems lokaler

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 523 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på 199 292 kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad.

Uppdelning i lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och det nuvarande systemet innebär en klassning utifrån förutsättningar istället för befintlig verksamhet. Förändringen innebär en successiv övergång till den nya klassningen som fortsatt även under 2015.

Under 2015 avslutades en omfattande inventering av beståndet som resulterade i att nya möjliga lokalytor i framförallt källare och på vindar kunde identifieras. Dessa i ordningsställs successivt för uthyrning. Främst som små förråd och lager. Lokaler som iordningställts under året bidrog till att den uthyrbara ytan totalt sett ökade med omkring 1 700 kvadratmeter under året.

Stockholmshems lokalbestånd 2015
Lokaltyp Antal Area, kvm Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 254 31 873 16% 7,0%
Kontor 381 45 325 17% 24%
Förråd 899 5 229 51% 1%
Hantverk 247 12 917 18% 2%
Butik 220 32 570 6% 22%
Förskola, skola, fritids 70 28 438 4% 23%
Föreningslokal 132 14 365 3% 3%
Restaurang 35 6 126 0,3% 5,3%
Konstnärslokal och ateljé 58 3 744 12% 1%
Övrigt 225 18 640 7% 12%
Totalt 3 523 199 292  9,2% 100%