Medarbetare

 

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 310 (295) personer. Av dessa är 10 (10) personer anställda på Störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen.

 

Antalet nyanställningar var under året 64 (58) varav 40 (41) var nya tillsvidareanställningar och 24 (17) var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar.

 

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 8,1 (8,5) procent. Under 2015 avslutade 25 (25) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 9 (9) medarbetare i pension.

 

Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 47 (48) år. Medelåldern uppgick till 45 (45) år för kvinnor och 49 (50) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 45 (48) procent.

 

Antal anställda på AB Stockholmshem 2015-12-31
  Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 124 107 231
Fastighetsarbetare 2 67 69
Störningsjouren 3 7 10
Totalt 129 181 310

 

Anställningsvillkor för ledning

 I enlighet med Stockholms stads policy för kommunala bolag omfattas VD och ledning inte av några incitaments- eller bonusprogram. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms stad (se detaljer i not 5 sidan 14). För övriga ledande befattningshavare utgår pension enligt allmän pensionsplan från 65 år.