Jämställdhet och mångfald

Stockholmshem arbetar för ökad jämnställdhet och mångfald. I årets lönekartläggning framkom inte några osakliga löneskillnader mellan könen och antalet kvinnliga medarbetare har ökat under de senaste åren och är nu 42(39) procent.

Andelen kvinnliga chefer sjönk dock något till 37 (38) procent men andelen kvinnor i ledningsgruppen ökade och är nu 50 (33) procent.

Flera kvinnor har under året rekryterats till tidigare mansdominerade yrkesgrupper inom Bygg & Teknik. Vid rekrytering eftersträvas mångfald och vid intervjuer används kompetensbaserad intervjuteknik för att minimera risken för diskriminering.

Könsfördelning antal anställda 2015
Antal 2011 2012 2013 2014 2015
Kvinnor 100 100 104 115 129
Män 190 183 175 180 181
Totalt 290 283 279 295 310

 

Ålders- och könsfördelning