Arbetsmiljö och hälsa

Bolaget har under året genomfört ett flertal utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Under hösten gavs en heldagsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för samtliga chefer och skyddsombud i organisationen.

Genom utbildningsinsatser har enheten Teknik & Ombyggnad förnyat aktuella arbetsmiljöcertifikat för specifika roller. Utifrån stadens program för delaktighet och bolagets mål att erbjuda alla en bostad som är anpassad efter individens behov gavs under hösten en tillgänglighetsutbildning för ny- och ombyggnadsenheterna. Chefer inom Boende & Lokaler och Teknik & Ombyggnad fick delta i utbildning i skadligt bruk, - det förebyggande arbetet och hantering av oro och misstanke om missbruk på arbetsplatsen. Samtliga anställda fick möjlighet att genomföra en övning i brandsläckning från räddningstjänsten och en utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Medarbetare
Tommy, områdestekniker och Cesar, projektledare Ombyggnad

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade från föregående år och uppgick under 2015 till 3,8 (3,4) procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga där den sammanhängande sjukfrånvaron motsvarar 60 dagar eller mer, ökade till 1,6 (1,4) procent. Korttidssjukfrånvaron mättes till 2,2 (2,0) procent.

Andel sjukfrånvarotimmar är störst i gruppen kvinnliga anställda mellan 30 och 49 år, vilket speglar sjukfrånvarostatistiken i övriga samhället.

Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser för att minska långa sjukskrivningar. Ytterligare förebyggande insatser sker i samarbete med företagshälsovården.

Friskvård

Eftersom regelbunden friskvård förebygger ohälsa hos anställda erbjuder bolaget möjlighet att ta del av olika erbjudanden och förmåner kopplat till friskvård. Alla anställda kan köpa årskort till stadens simhallar och gym. Bolaget erbjuder även massage till reducerat pris i anslutning till alla arbetsplatser. Via sjukvårdsförsäkringen som omfattar alla anställda finns förutom snabb tillgång till specialistvård även tillgång till hälsoförebyggande tjänster såsom webbaserade program i att hantera stress, sluta röka, sova bättre, motverka depression, sunda alkoholvanor samt kost & motion.