Arbetsmiljö och hälsa

Bolaget har under året genomfört ett flertal utbildningsinsatser inom arbetsmiljöområdet. Under hösten gavs en heldagsutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för samtliga chefer och skyddsombud i organisationen.

Genom utbildningsinsatser har enheten Teknik & Ombyggnad förnyat aktuella arbetsmiljöcertifikat för specifika roller. Utifrån stadens program för delaktighet och bolagets mål att erbjuda alla en bostad som är anpassad efter individens behov gavs under hösten en tillgänglighetsutbildning för ny- och ombyggnadsenheterna. Chefer inom Boende & Lokaler och Teknik & Ombyggnad fick delta i utbildning i skadligt bruk, - det förebyggande arbetet och hantering av oro och misstanke om missbruk på arbetsplatsen. Samtliga anställda fick möjlighet att genomföra en övning i brandsläckning från räddningstjänsten och en utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.

Medarbetare
Tommy, områdestekniker och Cesar, projektledare Ombyggnad