Kompetens- och chefsutveckling

Stockholmshem har under året satsat på företagsövergripande kompetensutveckling inom arbetsmiljö, tillgänglighet och förstahjälpen samt erbjudit utbildningar i interna verksamhetssystem. För att utveckla och behålla unga talanger inom bolaget har tre medarbetare under året fått möjlighet att delta i Fastighetsbranschens talangprogram Novare för framtidens ledare och nyckelpersoner. Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram mellan chef och medarbetare för att möta verksamhetens mål.

Under hösten 2015 startades ett chefsforum där alla Stockholmshems chefer träffas ca en gång i månaden för input och stöd i ledarskapsfrågor. Varje forum tar upp ett intressant område inom ledarskap med koppling till Stockholmshems varumärke, värdeord, möjligheter och utmaningar. En extern föreläsare bjuds in inom det aktuella området och cheferna träffas efter föreläsningen i mindre grupper för att diskutera framtagna frågeställningar. De områden som berördes under höstens två chefsforum var förändringsledning och arbetsglädje. Bolagets chefer har under året även genomgått utbildningar inom arbetsrätt genom arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Medarbetarenkät

En viktig del av arbetet med att utveckla verksamheten är den årliga medarbetarenkäten. I medarbetarenkäten som genomfördes under 2015 ökade Stockholmshem sitt AMI till 81 (80).AMI, Aktivt Medskapandeindex, består av tre övergripande delindex, Motivation, Styrning och Ledarskap.

Sammantaget är tanken med medarbetarenkäten att sätta fokus på medarbetarna som en central resurs för verksamheten. Anledningen till att enkäten fokuserar på medarbetarengagemang är att det bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. Liksom förra året är ledarskapsindex fortsatt högt, 83 (82). Även motivationsindex visar på en hög nivå, 82 (80). Styrningsindex ligger kvar på samma nivå 79 (79).

Svarsfrekvensen på enkäten var glädjande nog också fortsatt hög – 94 procent besvarade årets enkät. Uppföljning av resultaten sker på enhetsnivå där fokusområden varit måluppföljning, samarbete och nytänkande.