Social hållbarhet

Utvecklingen i Sverige, Stockholm och omvärlden har lett till ett allt större fokus på socialt ansvarstagande i våra bostadsområden och vid upphandlingar och inköp. För att stärka Stockholmshems hållbarhetsarbete bildades i inledningen av 2015 en hållbarhetsenhet bestående av hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg och strategisk utvecklare med fokus på social hållbarhet. Enheten ska 2016 fokusera extra på en hållbarhetsanalys som underlag för en strategi, socialt ansvarstagande i våra stadsdelar och upphandling och inköp.

Bostäder

Som ett allmännyttigt bolag stödjer Stockholmshem stadens arbete för ett socialt hållbart Stockholm inom områdena stadsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor.  Under året har behovet av tillfälliga boenden ökat för att ta hand om antalet ankommande flyktingar och Stockholmshem har hjälpt staden i arbetet med att hitta akutbostäder genom att iordningställa ett antal lokaler för tillfälligt boende. Stockholmshem har även ett särskilt uppdrag i att bistå SHIS Bostäder (Stockholms stads bostadsociala resurs) i deras verksamhet genom att bland annat bygga fler bostäder för särskilda grupper.

För att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende startade under 2015 ett försök med så kallade kompiskontrakt för personer mellan 18-25 år. Det tillåter ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen. Försöket har varit lyckat. Under 2016 prövas möjligheten att utvidga kompiskontrakt till att inkludera flera åldersgrupper.

Utöver detta har Stockholmshem flera ungdomslägenheter som är särskilt öronmärkta för ungdomar som letar efter ett eget boende.

Arbetsmarknad, praktik & sommarjobb

Stockholmshem samarbetar med olika aktörer för att göra det möjligt för ungdomar eller långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Under 2015 tog Stockholmshem emot 65 sommarungdomar som fick möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med våra parkentreprenörer.

Varje år tar Stockholmshem emot ett antal praktikanter från yrkeshögskolor, grund- och gymnasieskolor, lärlingsprogram eller andra praktikprogram för att ge unga vuxna en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Via Jobbtorg Stockholm erbjuder vi praktikplatser till arbetssökande som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få referenser eller erfarenhet efter en längre tids arbetslöshet.

2015 erbjöd Stockholmshem totalt 22 praktikplatser inom olika delar av organisationen. Av dessa platser kom åtta från arbetsmarknadsinsatsen Jobbtorg. Åtta av de 22 praktikanterna var i form av LiA, som är en praktikform som erbjuds inom ramen för utbildning på yrkeshögskolor. Resterande var från exempelvis högstadium, Tekniksprånget, gymnasie- eller högskola eller Komvux.

Läs mer i avsnittet Organisation och medarbetare.

Föreningar, sponsring & stadsdelsutveckling

Varje år stöttar Stockholmshem ett antal föreningar och organisationer som vi anser höjer trivseln och stärker den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Vi stöttar bland annat Stiftelsen Läxhjälpen som ger läxhjälp åt elever som riskerar att inte komma vidare till gymnasiet.

Några exempel på föreningar som vi sponsrar:

  • Bagarmossen/Kärrtorps bollklubb. I gengäld nattvandrar klubben 10 kvällar per år. Nattvandringen organiseras av ungdomsgårdens (Bagishuset) personal.
  • Fotbollsklubben Rågsved IF och Rågsveds boxningsklubb. Områdesteamet i Rågsved är med och sponsrar julfirandet i Folkets hus och olika trädgårdsaktiviteter. En av gårdarna i Rågsved fick delat andrapris i Gröna Gårdars tävling 2015.
  • Samba Football Academys verksamhet med gratis spontanfotboll för flickor i åldern 7 – 17 år i Hässelby. Vi sponsrar även hockeylaget Brinkens ungdomsverksamhet.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Skärholmen. Föreningarna arbetade 2015 bland annat med att skapa arbetstillfällen med lokal rekrytering, öka tryggheten i deras verksamhetsområden samt marknadsföra områdena i en positiv anda.

I samband med några av våra gårdsupprustningar har vi under 2015 satsat på olika aktiviteter med inriktning på social hållbarhet, till exempel odlingskurser för boende. I flera områden har vi bikupor som bidrar till att öka den biologiska mångfalden i våra områden.

Stadsdelsutveckling

Som en stor aktör på Stockholms bostadsmarknad har Stockholmshem ett stort socialt ansvar. Ansvaret sträcker sig utöver bostadsområden, hus och hyresgäster. Det omfattar hela de stadsdelar där vi är verksamma. Stockholmshems stadsdelsutvecklingsarbete utgår ifrån stadsdelarnas befintliga kvaliteter och de boendes behov och önskemål.

Projektet Hållbara Hökarängen avslutades i juni 2015 men mycket av arbetet som påbörjats under projekttiden lever vidare och Stockholmshem fortsätter att aktivt stötta lokala utvecklingsinitiativ och aktiviteter. Projektet har gett många erfarenheter och lärdomar som dokumenterats i bokform och som går att repetera i andra stadsdelar.

Hållbarhetsambassadörer i Hökarängen
Hållbarhetsambassadörer i Hökarängen

 

Projektet Bagarmossen SmartUp pågår för fullt med stort engagemang och intresse från boende och aktiva i Bagarmossen.

I vårt uppdrag att flytta huvudkontoret till Skärholmen ingår att utveckla stadsdelen. Under 2015 har fokus varit att hitta lokaler som passar verksamheten, samt att föra dialog med andra aktörer som kan bidra våra mål; genom kontorsetableringen och nya samarbeten bidra till en positiv utveckling av stadsdelen till gagn för våra hyresgäster, boende, förenings- och kulturliv, företagare och besökare i stadsdelen.

Sociala krav vid upphandling & inköp

Stockholmshem påbörjade under 2015 arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och tjänster. Ett exempel är ett markskötselavtal där entreprenören ska stötta de boendes intresse och engagemang för att utveckla möjligheter till stadsodling inom bostadsområdets kvartersmark. Det kan innebära att bidra med pedagogisk kunskap och dialog med boende kring val av lämplig plats och praktisk utformning för odling, jord- och växtval, kompostering, gödsling med mera.

Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav kommer att intensifieras och utvecklas med stadens upphandlingspolicy som grund under kommande år.

CSR-strategi

I budgeten för 2015 fick stadens bostadsbolag i uppdrag att ta fram en gemensam CSR-strategi (Corporate Social Responsibility). Ambitionen är att strategin ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet och utvecklingen av verksamheten i bolagen.

Åtta fokusområden har identifierats inom tre perspektiv; Bolaget och staden, Bolaget och hyresgästen samt Bolaget och medarbetaren.

Fokusområdena syftar till att ge tydlighet och riktning för bolagens fortsatta arbete för en socialt hållbar utveckling av Stockholm.