Hållbar energianvändning

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i fastighetsförvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Den svarar också för en väsentlig del av driftkostnaden och påverkar därmed i hög grad företagets resultat. Energianvändningen för värme och varmvatten minskade något under föregående år till 169 (172) kWh per kvadratmeter bostads- och lokalarea och normalår.

Vattenförbrukningen för hela beståndet var oförändrad 1,60 (1,60) kbm/ kvm bostads- och lokalarea och år. Elanvändningen till fastighetsdriften var oförändrat 19 (19) kWh/kvm och år. Det är en låg användning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag med jämförbart bestånd. Stor påverkan på utsläppen har också val av köpt energi.

Koldioxidutsläppen från verksamheten ökade något på grund av sämre nyckeltal på fjärrvärme och minskad mängd pellets i den egna värmeproduktionen. Koldioxidutsläppen ökade med fyra procent till 31 800 (30 500) ton. Beräknat per uthyrbar kvadratmeter ökade utsläppen till 18 (17) kg/kvm bostads- och lokalarea och år. Det långsiktiga målet är att utsläppen ska uppgå till högst 14 kg/kvm bostads- och lokalarea under 2018.

Utsläpp koldioxid