Hållbar energianvändning

Ur ett miljö- och klimatperspektiv är energianvändningen den klart dominerande faktorn i fastighetsförvaltningen. Uppvärmningen av fastigheterna är Stockholmshems största utsläppspost av koldioxid. Den svarar också för en väsentlig del av driftkostnaden och påverkar därmed i hög grad företagets resultat. Energianvändningen för värme och varmvatten minskade något under föregående år till 169 (172) kWh per kvadratmeter bostads- och lokalarea och normalår.

Vattenförbrukningen för hela beståndet var oförändrad 1,60 (1,60) kbm/ kvm bostads- och lokalarea och år. Elanvändningen till fastighetsdriften var oförändrat 19 (19) kWh/kvm och år. Det är en låg användning jämfört med genomsnittet för bostadsbolag med jämförbart bestånd. Stor påverkan på utsläppen har också val av köpt energi.

Koldioxidutsläppen från verksamheten ökade något på grund av sämre nyckeltal på fjärrvärme och minskad mängd pellets i den egna värmeproduktionen. Koldioxidutsläppen ökade med fyra procent till 31 800 (30 500) ton. Beräknat per uthyrbar kvadratmeter ökade utsläppen till 18 (17) kg/kvm bostads- och lokalarea och år. Det långsiktiga målet är att utsläppen ska uppgå till högst 14 kg/kvm bostads- och lokalarea under 2018.

Utsläpp koldioxid

Värme och vatten

En större och långsiktig investering i värmepumpar genomförs för att minska energianvändningen och sänka driftkostnaderna under de kommande åren. Under 2015 installerades värmeåtervinning med frånluftvärmepumpar i fastigheter som omfattar totalt 950 (2 000) lägenheter och samtidigt skedde en injustering av ventilationssystemet.

Under 2016 fortsätter installationerna i ytterligare ett stort antal lägenheter. Varje grads förändring av innetemperaturen ger en förändring av energianvändningen på fem procent. Strävan är därför att hålla en jämn inomhustemperatur i lägenheterna om 20-21 grader.

Egen värmeproduktion med biobränslen fanns under 2015 i en anläggning och svarade under året för tre procent av den använda värmeenergin i fastigheterna.

Vattenbesparande åtgärder är genomförda i samtliga lägenheter. Åtgärderna ger en omedelbar vattenbesparing på 15-20 procent, varav omkring 40 procent är varmvatten.

Sedan 2010 förbereds samtliga nyproduktionsprojekt för individuell mätning av varmvatten.

Värme-och vattenanvändning

Elanvändning med förnyelsebar el

Stockholmshem köper idag endast Bra Miljöval elkraft för att ha låg klimatpåverkan i fastighetsdriften. Energianvändningen av el till uppvärmning var under året oförändrad 4,9 (4,9) procent av den totalt köpta värmeenergin. All elkraft till installerade värmepumpar utgjordes under 2015 uteslutande av vindkraft.

Externa engagemang

Stockholmshem deltar i olika organisationer, föreningar, nätverk och projekt inom utveckling och forskning, bland annat Fastighetsägarna, SABO, Byggherrarna, IQ Samhällsbyggnad, Sweden Green Building Council (SGBC), Sustainable Innovation, Byggvarubedömningen, Beställargruppen för Bostäder (BeBo) och Högskolor.